IMPEL Logo

Betere naleving in de landbouwsector door netwerkvorming en samenwerking tussen milieu- en landbouwinspecties.

2013 - 2013

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De Europese Commissie heeft dit projectgebied aangewezen als prioriteit voor IMPEL. Zij benadrukte dat de naleving van de Kaderrichtlijn Water (diffuse verontreiniging & illegale wateronttrekking) en de Nitraatrichtlijn te wensen overlaat en dat er een kloof is geconstateerd tussen “milieu” en “landbouw” inspectiediensten. Bijgevolg wensten zij een betere netwerkvorming tussen de verschillende regelgevende instanties om te komen tot een betere naleving in de landbouwsector, een uitwisseling van relevante informatie en de huidige beste praktijken met betrekking tot diffuse verontreiniging en de controle op nitraten.

In de meeste lidstaten zijn er vaak meerdere organisaties die nalevingsinspecties uitvoeren op locaties in de landbouwsector. Hoewel het meestal om verschillende instanties gaat, is er vaak een gemeenschappelijk overlappend doel, namelijk naleving en milieubescherming.

Dit project heeft regelgevingsdeskundigen van zowel milieu-inspectiediensten als landbouwinspectiediensten samengebracht met het uitdrukkelijke doel de naleving in de landbouwsector te verbeteren, met name op het gebied van diffuse verontreiniging (KRW) en de controle op nitraten.

 

Number: 2013/16 – Status: Voltooid – Period: 2013 - 2013 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter