IMPEL Logo

BIOVAL - Berekening van het herstel van ecosystemen

2020

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Er is nog steeds een gebrek aan bewustzijn van de impact van wildlife crime op ecosystemen en beschermde soorten. De manier om deze schade te berekenen zodat het een bruikbaar en betrouwbaar instrument wordt bij vervolging en tijdens rechtszaken is een onderwerp dat verder moet worden onderzocht. Er zijn al enkele goede voorbeelden. In Finland bijvoorbeeld is de openbare aanklager verplicht te werken met een ‘prijslijst’ waarin de schade aan ecosystemen en beschermde soorten wordt berekend. Dit varieert van kleinere inbreuken tot natuurmisdrijven waarbij zware bedreigde soorten betrokken zijn.

Tijdens verschillende conferenties en workshops met betrekking tot wildlife trafficking en wildlife crime wordt de noodzaak benadrukt om de schade aan ecosystemen en beschermde soorten zichtbaar te maken tijdens gerechtelijke procedures. Dit is belangrijk omdat het bijdraagt tot de bewustmaking van aanklagers en rechters, die vaak niet gespecialiseerd zijn. Een goed, objectief en vergelijkbaar systeem om de schade zichtbaar te maken zal het draagvlak voor het gebruik van een ‘prijslijst’ tijdens vervolging en gerechtelijke procedures vergroten.

Er moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten. Allereerst het ecologische aspect van de inbreuk. Is herstel mogelijk of zijn de gevolgen van het misdrijf onomkeerbaar? Hoe lang duurt het herstel? Staat de staat van instandhouding op het spel? Daarom zijn biologische kennis en kennis over het functioneren van ecosystemen en beschermde soorten noodzakelijk. Ten tweede moet de ecologische schade binnen het bestaande economische systeem worden gevalideerd/berekend. Hier hebben we creatieve denkers nodig met kennis over het functioneren van onze economische systemen. Ten derde hebben we kennis nodig van juridische procedures, bestuursrecht en strafrecht. Hoe is het mogelijk de berekening van de schade te implementeren binnen onderzoek, vervolging en gerechtelijke procedures? Vragen zijn of de kennis over de schade moet worden gebruikt als onderdeel van het vonnis (strafrecht) of als kostenbehoefte voor herstel van de schade (bestuurs- of civielrecht) of tegelijkertijd.

We moeten in een later stadium van dit project rekening houden met en nadenken over communicatiestrategieën omdat het bewust maken van het publiek van de schade aan de natuur, uitgedrukt in euro's, ook bijdraagt aan de bewustwording en daarmee aan de preventie van wildlife crime.

Outputs/uitkomsten:

  • Overzicht van verschillende benaderingen van de berekening van schade aan ecosystemen en beschermde soorten als onderdeel van vervolging en rechtszaken.
  • Aanbeveling om een uniforme aanpak/proces te vinden voor de berekening van schade aan ecosystemen en beschermde soorten.
  • Ontwikkel een uniforme aanpak en proces om schade aan ecosystemen en beschermde soorten te berekenen en het gebruik ervan tijdens vervolging en rechtszaken.
  • Ontwikkel de nodige instrumenten (bv. prijslijst, databank, enz.) om de schade aan ecosystemen en beschermde soorten te berekenen.
  • Training/instructiesessies over het proces en het gebruik van de instrumenten om de schade aan ecosystemen en beschermde soorten te berekenen.
  • Implementatie van de instrumenten om de schade aan ecosystemen en beschermde soorten te berekenen en het gebruik ervan tijdens vervolging en rechtszaken.

Gerelateerde bestanden/informatie

  • Vogelrichtlijn, 2009/147/EG.
  • Habitatrichtlijn, 92/43/EEG.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Lopend – Period: 2020 – Topic: Bescherming van de natuur - Tags:

Subscribe to our newsletter