IMPEL Logo

Vergelijkingsprogramma inzake de tenuitvoerlegging en handhaving van luchtkwaliteitsnormen met betrekking tot industriële luchtemissies (PIAQ), fase I - II

2010 - 2011

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De luchtkwaliteitsrichtlijn en haar dochterrichtlijnen zijn de afgelopen jaren in de EU-lidstaten geïmplementeerd. In 2007 maakte een eerder IMPEL-project (met Oostenrijk als leidende partner) het mogelijk expertise uit te wisselen over vergunningen voor installaties in luchtverontreinigde zones, op basis van een onderzoek in enkele lidstaten. Uit een studie van beperkte omvang in 2009 bleek dat de richtlijnen in de praktijk op verschillende manieren zijn uitgevoerd in de verschillende IMPEL-lidstaten. Contacten tussen deskundigen in deze landen bevestigden verschillen, die leiden tot verschillende activiteiten op het gebied van luchtkwaliteitsbeheer met betrekking tot vergunningen en handhaving van sectoren van industrie, verkeer en scheepvaart. Er is echter niet veel bekend over deze verschillende activiteiten en hun effecten op de luchtkwaliteit zelf. We weten natuurlijk wel dat de luchtkwaliteit ook wordt beïnvloed door het verkeer en de scheepvaart. Dit project is echter beperkt tot industriële emissies, gezien de kernfocus van IMPEL en de beperkte beschikbare tijd en middelen.

In het algemeen is het erg moeilijk om de emissies van een enkele installatie of locatie in verband te brengen met de luchtkwaliteit. In gebieden met concentraties van grote industrie staat de lokale luchtkwaliteit vaak onder druk. Dit roept de vraag op of een extra bedrijf in dergelijke gebieden een extra significant effect heeft op de lokale luchtkwaliteit of op de nationale emissieplafonds. En ook welke vergunnings-, controle- of handhavingsstrategieën tot de beste luchtkwaliteit zouden leiden.

Fase I

Hoofddoel van het project is het identificeren van beste praktijken bij de toepassing van de EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit (uitvoering, controle en handhaving) met betrekking tot industriële luchtemissies. De doelstellingen zullen worden bereikt door:

  • Uitwisseling van informatie over de uitvoering van de richtlijnen luchtkwaliteit in relatie tot industriële luchtemissies door middel van een vragenlijst en een workshop.
  • Identificatie van beste praktijken op het gebied van controle en handhaving en de effecten daarvan op de emissies door de belangrijkste sectoren van de industrie.
  • Evalueer de effectiviteit van de verschillende praktijken, plannen en programma's op de luchtkwaliteit.
    Benoem gemeenschappelijke EU-best practices.
  • Het beschikbaar maken van deze beste praktijken voor alle IMPEL-lidstaten.
  • Opstellen van een projectverslag met bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

 

Fase II

IMPEL beoogt de verbetering van de uitvoering en handhaving van de milieuwetgeving door de lidstaten. Binnen dit project zullen de lidstaten de uitwisseling van informatie intensiveren en hun deskundigheid en goede praktijken bij de uitvoering (controle en handhaving) van de luchtkwaliteitsrichtlijnen in de praktijk verder ontwikkelen. Waar fase 1 meer gericht was op de uitwisseling van informatie en ervaringen over belangrijke regelgevingskwesties, is fase 2 van het project erop gericht beste praktijken vast te stellen voor de inspectie en handhaving van industrieën, uitgevoerd op lokaal, regionaal en nationaal niveau, waardoor de milieu-effecten in de IMPEL-lidstaten worden verbeterd. Emissies van industrie, verkeer en scheepvaart dragen bij tot de verschillende luchtkwaliteit in de EU-landen. Binnen dit PIAQ-project lag de nadruk op industriële bronnen in landen met grotere zones van industriële activiteit.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Voltooid – Period: 2010 - 2011 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter