IMPEL Logo

Aandacht voor de menselijke gezondheid via IPPC

2003 - 2004

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Dit project is opgezet om een verslag op te stellen over de wijze waarop in de verschillende fasen van de vergunningverlening in het kader van de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de menselijke gezondheid. Door de huidige uiteenlopende benaderingen van de lidstaten op dit gebied te bestuderen is een gids voor goede praktijken ontwikkeld. Deze gids zal de lidstaten helpen door gemeenschappelijke beginselen en procedures vast te stellen die zij bij de uitvoering van de IPPC-richtlijn in overweging kunnen nemen. De IPPC-richtlijn legt sterker dan alle eerdere wetgeving de nadruk op de bescherming van de menselijke gezondheid door middel van milieuregelgeving. Uit het project bleek dat in de meeste Europese lidstaten de verantwoordelijkheden voor gezondheidsbescherming en milieubescherming niet bij dezelfde instantie berusten. De uitvoering van de IPPC is daarom een uitdaging en vereist aanzienlijke samenwerking.

De belangrijkste bevindingen van dit project zijn:

  • Aanvragers moeten richtsnoeren krijgen voor de beoordeling van de gezondheid via IPPC.
  • Strikte naleving van op gezondheid gebaseerde milieukwaliteitsnormen (MKN) is noodzakelijk om de bescherming van de gezondheid te waarborgen.
  • Lokale gevoelige receptoren kunnen een grondiger beoordeling rechtvaardigen, zelfs als de gezondheidskwaliteitsnormen niet worden overschreden.
  • Wanneer binnenlandse MKN worden overschreden, moet een maximum van 12 maanden worden toegestaan voor verbeteringen om naleving te waarborgen.
  • Er moet een wettelijke gezondheidsconsulent zijn die zowel over de ontwerp-vergunning als over de aanvraag wordt geraadpleegd.
  • De vergunningverlenende instantie moet duidelijk aangeven hoe het vergunningsbesluit tot stand is gekomen.

De gids voor goede praktijken zal fungeren als een nuttig beïnvloedingsinstrument om de manier waarop de lidstaten de uitvoering van de IPPC benaderen positief te beïnvloeden. Dit project heeft aan het licht gebracht dat de bescherming van de menselijke gezondheid een integraal onderdeel is van de milieubescherming. Er zijn inconsistenties in de manier waarop dit in de lidstaten wordt beheerd en deze gids voor goede praktijken pakt deze problemen aan. Het door het project opgerichte netwerk is een waardevolle hulpbron voor zowel IMPEL als de EU en het moet doorgaan met het uitwisselen van lopende ervaringen en goede praktijken met betrekking tot gezondheid via IPPC.

Number: 2004/10 – Status: Voltooid – Period: 2003 - 2004 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter