IMPEL Logo

De juiste dingen doen Methodologie

2006 - 2009

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Fase I. Vergelijkingsprogramma inzake het stellen van prioriteiten bij milieu-inspecties

De algemene doelstelling van het vergelijkingsprogramma is een volledig beeld te krijgen van de wijze waarop de verschillende lidstaten inspecties uitvoeren en hoe zij onderling ervaringen uitwisselen. Een andere doelstelling is dat EU-inspecteurs informatie uitwisselen en discussies voeren over manieren waarop inspecties kunnen worden uitgevoerd om de milieuwetgeving te handhaven. De uitwisseling van informatie zal zowel de grensoverschrijdende samenwerking als het wederzijds begrip tussen de landen bevorderen. Het doel van dit project was het verkennen en analyseren van overeenkomsten en verschillen in de aanpak van de prioritering van milieu-inspecties door de inspecterende instanties in de IMPEL-lidstaten, het verwerven van inzicht in de manier waarop de inspecterende instanties in de IMPEL-lidstaten omgaan met “options” in hun inspectieplannen en -programma's.

Fase II. Stappenplan voor de planning van milieu-inspecties

In 2006 leidde Nederland een IMPEL-vergelijkingsprogramma Doing the right things I. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit project was te onderzoeken hoe inspectie-instanties prioriteiten stellen met betrekking tot hun taken en activiteiten, zijnde een van de belangrijkste stappen bij het opstellen van inspectieplannen. Een belangrijke aanbeveling van dit project was de ontwikkeling van een praktische gids voor de planning van milieu-inspecties, die voldoende flexibel zou zijn om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van de inspectie-instanties in de IMPEL-lidstaten en hen tegelijkertijd in staat zou stellen te voldoen aan de vereisten van het RMCEI.

Fase III. Implementatie van de stapsgewijze handleiding voor de planning van milieu-inspecties

De belangrijkste doelstelling van dit project, uitgevoerd in 2008 en 2009, was het vergemakkelijken, ondersteunen en bevorderen van de implementatie van de Doing the right things-methodologie, met behulp van de stap-voor-stap handleiding. Praktijkmensen uit 24 IMPEL-lidstaten namen deel aan de workshops en de opleidingssessies. Alle doelstellingen werden bereikt via de in het hoofdrapport beschreven producten. De daaruit voortvloeiende conclusies leidden tot aanbevelingen voor toekomstige IMPEL werkzaamheden en follow-up activiteiten.

Tijdens het beheer van het project zijn nuttige lessen geleerd, die in dit verslag worden gedeeld.

In het algemeen kan het resultaat van dit project worden beschreven als: meer kennis in de bij IMPEL aangesloten landen over de methodologie zoals beschreven in de stapsgewijze handleiding; in bijna alle bij IMPEL aangesloten landen is een discussie gestart over de toepassing van de methodologie; en een succesvolle toepassing van de methodologie heeft plaatsgevonden in een aantal inspecterende instanties.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Voltooid – Period: 2006 - 2009 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter