IMPEL Logo

Handhavingsacties

2015 - 2018

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het project Handhavingsacties is opgezet om de volgende redenen:

  • De bevoegde autoriteiten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een geformaliseerd projectkader om de handhavingsinspecties in hun eigen land te integreren;
  • Internationale samenwerking is essentieel om internationale milieuproblemen aan te pakken; en
  • Het netwerk van handhavers in het veld moet worden onderhouden en uitgebreid tot alle lidstaten om een doeltreffend inspectieregime te waarborgen.

De projectreeksen inzake handhavingsacties vormen al enige tijd het fundament van de praktische activiteiten van de IMPEL-TFS-cluster. De resultaten en gegevens van het project worden door de Europese Commissie als zeer belangrijk beschouwd en zijn gebruikt in haar recente effectbeoordeling voor de herziening van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (660/2014). Ook UNEP heeft de gegevens en richtsnoeren gebruikt om zijn werkzaamheden te onderbouwen en rapporten op te stellen. Ook Interpol heeft op het project geleund om haar activiteiten uit te voeren.

De doelstellingen van dit project zijn:

  • Werken aan een adequaat inspectieniveau in alle lidstaten en een consistent handhavingsniveau op alle punten van uitgang van de EU
  • Bevorderen van inspecties ter plaatse op laadpunten en stimuleren van een cradle-to-grave-benadering van de inspectie om illegale overbrengingen tot een minimum te beperken
  • Verifiëren van de bestemming van afvalstoffen en de behandeling ervan op de plaats van bestemming binnen of buiten Europa;
  • Zorgen voor een gemakkelijk toegankelijk Europees handhavingsproject voor iedereen samenwerken met elkaar en ook met andere regelgevende instanties, bijv.g. Politie en douane;
  • Opsporen van illegale transporten en afschrikken van toekomstige transporten door effectieve communicatie en begeleiding;
  • Makkelijken van terugnameprocedures nadat een illegale transport heeft plaatsgevonden en,
  • Aantonen dat de lidstaten de handhaving van de WSR serieus nemen.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Voltooid – Period: 2015 - 2018 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter