IMPEL Logo

Handhavingsacties I - III

2006 - 2013

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1013/2006/EG) verplicht de lidstaten de overbrenging van afvalstoffen te inspecteren en met elkaar samen te werken.

De reeks projecten inzake handhavingsacties is opgezet om de volgende redenen:

 • Sommige lidstaten gaven aan behoefte te hebben aan een geformaliseerd projectkader om dit te integreren met de handhavingsinspecties in hun eigen land;
 • Internationale samenwerking is essentieel om internationale milieuproblemen aan te pakken; en
 • Het netwerk van handhavers in het veld moet worden gehandhaafd en uitgebreid tot alle lidstaten

De doelstellingen van dit project zijn:

 1. Streven naar een adequaat inspectieniveau in alle lidstaten en een consistent handhavingsniveau op alle plaatsen van uitgang van de EU;
 2. Bevorderen van inspecties ter plaatse op laadpunten en stimuleren van een benadering van inspectie van wieg tot graf om illegale overbrengingen tot een minimum te beperken;
 3. De bestemming van afvalstoffen en de behandeling ervan op hun bestemming binnen of buiten Europa verifiëren;
 4. Een gemakkelijk toegankelijk Europees handhavingsproject bieden voor alle lidstaten en hen aanmoedigen om samen te werken;
 5. Om illegale overbrengingen op te sporen en toekomstige overbrengingen te ontmoedigen door effectieve communicatie en begeleiding;
 6. Het vergemakkelijken van terugnameprocedures nadat een illegale overbrenging heeft plaatsgevonden;
 7. Het netwerk van eerstelijnsinspecteurs, de inspectiemethoden en de uitwisseling van informatie en kennis in stand houden en verbeteren;en
 8. Aantonen dat de lidstaten de handhaving van de WSR serieus nemen.

De belangrijkste activiteiten:

De activiteiten omvatten het uitvoeren van diverse handhavingsacties, kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw en het actualiseren van bestaande instrumenten. De handhavingsacties omvatten weg-, haven- en bedrijfsinspecties. De communicatie- en capaciteitsopbouwactiviteiten omvatten de uitwisseling van inspecteurs, basecamp online gegevensuitwisseling, case studies, webinars, bijeenkomsten over beste praktijken en een online enquête.

Resultaten en aanbevelingen 2012-2013

In jaar 1 werden in totaal 9335 administratieve en 6964 fysieke transportinspecties uitgevoerd. Afvaltransporten waren goed voor 21,4% van deze inspecties, waarvan 28,5% (424) in strijd was met de Afvaltransportverordening. In dezelfde periode vonden 225 bedrijfsinspecties plaats, waarvan 184 betrekking hadden op afval, waarbij 42 overtredingen werden geconstateerd.

In heel Jaar 2 werden in totaal 2555 administratieve en 3560 fysieke transportinspecties uitgevoerd. Het aandeel afvaltransporten bedroeg 27,4% (1673) en van deze afvalgerelateerde transportinspecties waren er in totaal 587 (35%) in strijd met de WSR. In dezelfde periode vonden 210 bedrijfsinspecties plaats, waarvan er 170 betrekking hadden op afvalstoffen, waarbij 58 overtredingen werden geconstateerd.

Wanneer de transport- en bedrijfsinspecties worden gecombineerd, is het aantal overtredingen bij de overbrenging van afvalstoffen gestegen van 28% in jaar 1 naar 35% in jaar 2.

De afvalstromen die het vaakst werden ontdekt bij transportovertredingen waren ‘gemengd stedelijk afval’ en ‘droog recyclebaar’ afval. Bij bedrijfsinspecties waren afgedankte elektrische apparaten goed voor 36% van het totale aantal overtredingen. De meeste illegale overbrengingen lijken overbrengingen binnen de EU te zijn. Overbrengingen naar China en Hong Kong zijn echter de meest voorkomende niet-OESO-bestemmingen. Het niveau van samenwerking met andere autoriteiten (bijv. politie en douane) blijft hoog. Dit kan een van de belangrijkste factoren zijn die de detectie van afvalinspecties en het aantal overtredingen opdrijven.

Uit de resultaten van het project blijkt dat de regelgevende instanties op milieugebied aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. Dit is bereikt door een hoge mate van actieve deelname van de meeste landen in Europa, coördinatie van handhavingsacties, succesvolle uitwisselingsprogramma's voor ambtenaren en de verspreiding van goede praktijken.

Het feit dat niet alle EU-lidstaten deelnemen of informatie uitwisselen en het hoge aantal overtredingen tonen echter ook aan dat er nog aanzienlijke inspanningen nodig zijn voor een betere handhaving om ‘ontsnappingsroutes’ (bijvoorbeeld door port-hopping) uit de Gemeenschap te sluiten. De fysieke controles zouden kunnen worden uitgebreid tot meer grenzen en havens en de regionale samenwerking zou verder kunnen worden versterkt. IMPEL zal deze werkzaamheden voortzetten in een vervolgproject om de Europese landen bij te staan bij de aanpak van illegale afvaltransporten.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Voltooid – Period: 2006 - 2013 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter