IMPEL Logo

Europa Marien Grensoverschrijdend Transect

2020

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Al vele jaren werken verschillende onderzoeksinstellingen aan het toezicht op walvisachtigen, waarbij grote schepen en veerboten als waarnemingsplatform worden gebruikt. De twee belangrijkste Europese netwerken zijn het FLT MED NETwork onder leiding van ISPRA en het Atlantic Network onder leiding van ORCA (dat jaarlijks de “state of European cetacean” publiceert). De netwerken breiden zich ook uit voor de zuidelijke landen van het Middellandse-Zeegebied (zoals Tunesië en Marokko). De teamleiders van de verschillende onderzoeksinstanties moeten elkaar ontmoeten en de samenwerking, de beste praktijken en de verbetering van het gemeenschappelijk onderzoek en het gemeenschappelijk toezichtprotocol versterken en het onderzoeksterrein uitbreiden.

Een netwerk van openbare onderzoeksinstellingen, IMPEL-leden, de particuliere sector en NGO’s,  krijgt de kans om samen de capaciteit van een monitoringprotocol te vergroten om milieugegevens te verzamelen die nodig zijn voor de EU-richtlijnen in verband met waterecosystemen.

Hoofddoel van het project is de twee netwerken (Middellandse Zee en Atlantische Oceaan) met elkaar te verbinden en de netwerken uit te breiden tot de zuidelijke landen van het Middellandse Zeegebied om de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa te versterken.

Naar aanleiding van de resultaten van een Interreg Med-project (MedSeaLitter waarin ISPRA een partner was) zijn bovendien nieuwe richtsnoeren gepubliceerd voor het onderzoek naar zwerfvuil op zee. Het doel van ons IMPEL-project is ook om de resultaten over te dragen aan de twee netwerken en hun onderzoeksinstanties, zodat gezamenlijk gegevens kunnen worden verzameld over walvisachtigen/schildpadden en zwerfvuil op zee. Het ontwikkelde protocol inzake zwerfvuil op zee is gedeeld met de taakgroep zwerfvuil van het GCO en zal ook worden gepubliceerd in de nieuwe GCO-leidraad voor de monitoring van zwerfvuil op zee.

Resultaten

De resultaten zullen bestaan uit een gezamenlijk herzien protocol (eerste fase) voor het verzamelen van gegevens om te voldoen aan de behoeften van de genoemde EU-richtlijnen (in eerste instantie de KRMS) en het regionale zeeverdrag, zoals gegevens over het risico van blootstelling van soorten aan plastic zwerfvuil en de vaststelling van referentieniveaus voor zwerfvuil op volle zee. De resultaten zullen verschillende toekomstige stappen volgen om in de nabije toekomst een volledig protocol te hebben dat ook alle test-, verspreidings- en kapitalisatiefasen heeft doorlopen.

Het werkpakket voor 2021 heeft tot doel om na de primeurfase van het FLT Europe IMPEL 2020-project alle hiaten in de verschillende monitoringprotocollen op te vullen om ze te standaardiseren en richtsnoeren op te stellen om de besluitvorming in heel Europa efficiënt te ondersteunen en te reageren op de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS) en de andere EU-milieurichtlijnen in het zeewatercompartiment.

Gerelateerde bestanden/informatie

  • Habitatrichtlijn (92/43/EEG).
  • Kaderrichtlijn mariene strategie (2008/56/EG).
  • Nieuw pakket afvalstoffenrichtlijn.
  • SUP-richtlijn 2019/94/EU.
  • Regional Sea Convention (Barcelona en OSPAR).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Lopend – Period: 2020 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter