IMPEL Logo

Ervaring met afwijkingen van IED BAT-AEL's

2014 - 2016

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Artikel 15, leden 4 & 5 van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (RIE) staan IMPEL´leden toe te bepalen dat in bepaalde omstandigheden een minder strenge emissiegrenswaarde (EGW) dan de BBT-GEN in een vergunning kan worden vastgesteld.De lidstaten ontwikkelen hun eigen voorstellen voor de uitvoering, die vervolgens door de Commissie zullen worden beoordeeld. De Commissie heeft geen richtsnoeren gepubliceerd over de wijze waarop de bepaling moet worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot uiteenlopende interpretaties in de IMPEL-lidstaten. Dit project heeft tot doel goede praktijken vast te stellen en de regelgevers in IMPEL te helpen bij de ontwikkeling van een consistentere aanpak van afwijkingen van de richtlijn inzake industriële emissies.

Fase I: Uitwisseling van ontwerpvoorstellen tussen de lidstaten voor de toepassing van afwijkingen van de BBT-GEN's krachtens artikel 15, leden 4 en 5, van de richtlijn inzake industriële emissies

In oktober 2013 heeft het Europees netwerk van de hoofden van de milieubeschermingsinstanties een bijeenkomst gehad met hoge vertegenwoordigers van het IMPEL-netwerk. Een van de besproken punten was een kleine enquête die door het IMPEL-netwerk was uitgevoerd over de wijze waarop afwijkingen krachtens artikel 15 van de richtlijn inzake industriële emissies in verschillende lidstaten zouden kunnen worden gebruikt.
Uit de resultaten van de enquête bleek dat het nuttig zou kunnen zijn om:

  • samen te werken om beter te begrijpen op welke basis een afwijking gerechtvaardigd zou zijn, met name ten aanzien van onevenredige kosten
  • gemeenschappelijke instrumenten of benaderingen uit te wisselen en eventueel te ontwikkelen

Fase I bouwt voort op deze werkzaamheden en bracht de bevoegde autoriteiten van het IMPEL-netwerk bijeen om:

  • te delen hoe de uitzonderingsbepalingen van artikel 15, leden 4 en 5, kunnen worden gebruikt;
  • methodieken te delen die worden ontwikkeld voor de toepassing van artikel 15, leden 4 en 5;
  • de mogelijkheden voor de bevoegde autoriteiten te bevorderen om samen te werken en beste praktijken uit te wisselen

Fase II: Experience of Derogations from IED BAT-AELs

Dit project zal:

  • Een workshop organiseren om beste praktijken uit te wisselen bij het bepalen van verzoeken om uitzonderingen op de BBT-GEN's in het kader van de RIE
  • De regelgevers bijstaan bij het bepalen van verzoeken om uitzonderingen voor de andere industriële sectoren die BBT-conclusies hebben gepubliceerd: Chloor-alkali-productie, cement-, kalk- en magnesiumoxide-productie, pulp- en papierindustrie, pulp en karton, looien van huiden en vellen en
    raffinage van minerale olie en gas.
  • De regelgevers en de Commissie bijstaan bij het ontwikkelen van BBT-GEN's voor de andere sectoren waarvoor nog geen BBT-conclusies zijn gepubliceerd.

Relevante bestanden/informatie

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Voltooid – Period: 2014 - 2016 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter