IMPEL Logo

IMPEL voor duurzaamheid

2022

Lopend

Het project "IMPEL for sustainability-Heal the world" is bedoeld om inzicht te krijgen in de belangstelling van het IMPEL-netwerk voor het thema Onderwijs voor duurzaamheid. 

Het hoofddoel zou zijn om een netwerk van deskundigen te creëren die samenwerken aan de inzet van milieuonderwijs voor duurzaamheid referentie in Europa voor alle onderwijsgemeenschappen en burgerschap in het algemeen, wat onderwijs voor het leven gaat heten.

Als doelstellingen verankerd in de vorige:

  • Samenwerken om milieueducatie voor duurzaamheid verder te brengen dan het klaslokaal bruggen bouwen in tijden van klimaatnood om de inspanningen van de gemeenschap voor effectieve verandering te verbreden.
  • Bronnen, materialen en onderzoek op het gebied van leren voor milieuduurzaamheid ontwikkelen en delen, voorbeelden van goede praktijken identificeren, vastleggen en delen, onder meer via bestaande onlineplatforms, en het netwerken ondersteunen van nationale en andere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs en milieuduurzaamheid in formeel en niet-formeel onderwijs en opleiding.

Het project is erop gericht hoe IMPEL via de resultaten van zijn projecten input kan leveren aan de onderwijsgebieden van de universiteit, beroepsopleiding, middelbare school en zelfs aan de vroegste gebieden van milieueducatie (vroege kinderjaren, basis- en voortgezet onderwijs), ter ondersteuning van de transformatie van formele, niet-formele en informele milieuonderwijssectoren in de richting van een nieuwe cultuur van duurzaamheid en het gebruik van milieueducatie om de huidige menselijke gevolgen van klimaatverandering, zoals weersgerelateerde rampen en klimaatonrechtvaardigheid, aan te pakken en tegelijkertijd een nieuwe wereld voor de toekomst te creëren en in evenwicht te brengen.

In het netwerk zou aan de volgende acht specifieke gebieden worden gewerkt, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de universiteit, de beroepsopleiding en de volwasseneneducatie (gericht op de verschillende beroepsverenigingen): Voorschools, Primair, Secundair, Middelbaar onderwijs, Beroepsopleiding, Universiteit, Niet-formeel onderwijs en Volwasseneneducatie.

Het project sluit aan bij de strategie van de Commissie die is vervat in haar voorstel voor een aanbeveling van 14 januari 2022 inzake leren voor milieuduurzaamheid, waarin details worden verstrekt over een nieuw Europees competentiekader dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Bovendien verbindt zij zich ertoe om, in samenwerking met de lidstaten, onder meer ondersteunend materiaal te ontwikkelen en uit te wisselen en de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken. 

Daarom is het voor IMPEL ook een reden om aan dit project te werken: "together we can do it".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: Lopend – Period: 2022 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter