IMPEL Logo

Uitvoering en handhaving van de EU-houtverordening

2015 - 2015

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De stand van zaken bij de uitvoering van de EU-houtverordening is nog steeds onbevredigend, zoals blijkt uit de laatste enquêtes van de Commissie. De resultaten van de enquêtes worden ondersteund door parallelle analyses van niet-gouvernementele organisaties (bv. WWF 2014 barometer, ClientEarth, Greenpeace). Het ontbreken van een doeltreffende en uniforme uitvoering en handhaving van de EU-houtverordening is zorgwekkend omdat dit het instrument in gevaar kan brengen en negatieve gevolgen kan hebben voor het gehele FLEGT-actieplan.

Een belangrijk instrument voor een doeltreffende uitvoering en handhaving van de verordening zijn de controles die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij de exploitanten uitvoeren. De controles moeten worden uitgevoerd volgens periodiek herziene plannen op basis van een risicoanalyse, zoals bepaald in artikel 10, lid 2, van de EUTR. Controles kunnen ook worden uitgevoerd wanneer een bevoegde autoriteit in het bezit is van relevante informatie, onder meer op basis van door derden geuite gegronde bezorgdheid. Controles kunnen samenwerking vereisen met andere autoriteiten zoals de douane en handhavingsinstanties zoals het openbaar ministerie en de politie.

Om een uniforme en effectieve uitvoering van de EU-houtverordening in de gehele EU te waarborgen is het nodig goede praktijken te verzamelen en te vergelijken op het gebied van het opstellen van risicogebaseerde inspectieplannen, samenwerking met andere autoriteiten en handhavingsinstanties en het omgaan met gegronde zorgen van derden.

Dit project beoogt het volgende te ontwikkelen:

  • Case study over de inspectieplannen die de bevoegde autoriteiten in elke lidstaat hebben opgesteld;
  • Case study over de omgang met gegronde bezwaren van derden;
  • Algemeen overzicht van de kwantiteit en de kwaliteit van de inspecties.

 

Number: 2015/15 – Status: Voltooid – Period: 2015 - 2015 – Topic: Bescherming van de natuur - Tags:

Subscribe to our newsletter