IMPEL Logo

Implementatie-uitdaging - Inbedden van de resultaten in het werkprogramma van IMPEL.

2015 - 2017

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

IMPEL heeft onlangs een studie uitgevoerd - "Uitdagingen bij de praktische tenuitvoerlegging van EU-milieuwetgeving en hoe IMPEL kan helpen deze te overwinnen" - met een vragenlijstonderzoek en deskresearch om de belangrijkste uitdagingen voor de tenuitvoerlegging waarmee milieu-instanties in de aangesloten landen worden geconfronteerd, in kaart te brengen. Dit heeft zeer nuttige informatie opgeleverd om de werkprogramma's van IMPEL voor de toekomst te helpen richten.

Er moet nu verder worden gewerkt aan de meer gedetailleerde aard van de geïdentificeerde uitvoeringsuitdagingen en aan het onderzoeken van transversale kwesties en thema's. Dit zal waardevolle informatie opleveren om IMPEL te helpen bij het vaststellen van de doelstellingen. Dit zal een waardevolle bijdrage leveren aan de vaststelling van specifieke prioriteiten voor de 5 deskundigenteams van IMPEL en aan de vormgeving van de meerjarenstrategie van IMPEL voor de toekomst.

Dit werk helpt ook om voorlopige mogelijkheden voor verbetering van de enquêtemethode vast te stellen en zal dienen als belangrijke input voor een specifiek project over dit onderwerp dat in een later stadium zal worden uitgevoerd. De methodologie zal landen en organisaties helpen trends en ontwikkelingen in belemmeringen voor de uitvoering in de lidstaten te herkennen.

Dit project beoogde het volgende te bereiken:
1. Een beter begrip van de verbanden tussen de uitvoeringsproblemen en horizontale thema's en kwesties.
2. Meer duidelijkheid over de onderliggende oorzaken van uitvoeringsproblemen en waar deze zich voordoen, en hoe IMPEL deze kan aanpakken via projecten en activiteiten in haar werkprogramma.
3. Een beter geprioriteerd en gericht werkprogramma voor de komende jaren met grotere voordelen voor IMPEL-leden die aan het programma deelnemen.
4. De identificatie van voorlopige mogelijkheden voor verbetering van de enquêtemethode.

Fase II

Er werd een vervolgstudie uitgevoerd omdat verdere werkzaamheden nodig waren om de meer gedetailleerde aard van de geïdentificeerde uitvoeringsproblemen uit te werken en transversale kwesties en thema's te onderzoeken.

Dit werk hielp ook om voorlopige mogelijkheden voor verbetering van de enquêtemethode vast te stellen en zal dienen als belangrijke input voor een specifiek project over dit onderwerp dat op een later tijdstip zal worden uitgevoerd

Follow-up (2017)

Er zijn veel discussies gevoerd over de uitdagingen bij de tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving op Europees en lidstaatniveau. Het 7e MAP heeft dit benadrukt als een van de belangrijkste punten die in heel Europa moeten worden verbeterd. De Europese Commissie heeft nu voor elke lidstaat afzonderlijke "Milieu-implementatieoverzichten" opgesteld, waarin de sterke en zwakke punten van de milieu-implementatie op nationaal en regionaal niveau in kaart worden gebracht. De enquête die als kerninstrument voor dit project is gepland, kan ook door geïnteresseerde lidstaten worden gebruikt om de feiten, redenen en mogelijke oplossingen voor in hun EIR geconstateerde lacunes te controleren en kan aanvullende nuttige informatie opleveren voor nationale of regionale dialogen in dit verband.

IMPEL zal extra inzicht krijgen in waar en hoe het zijn inspanningen om de uitvoering te helpen verbeteren het best kan richten. Door het onderzoek naar lacunes in de uitvoering en mogelijke oplossingen van 2014 te herhalen, kan dit project ook informatie verzamelen over trends en ontwikkelingen, en als zodanig bijdragen aan de feitenbank voor beleidsmakers.

Het doel is de uitdagingen voor de uitvoering waarmee IMPEL-leden in 2017 worden geconfronteerd, in kaart te brengen en deze te vergelijken met de in 2014 verzamelde informatie. Overheden en lidstaten die de vragenlijst toepassen, moeten een overzicht krijgen van hun individuele uitvoeringsuitdagingen en ideeën en standpunten over mogelijke oplossingen verzamelen. IMPEL moet de gegevens en de vergelijking ervan met gegevens uit 2014 gebruiken om de focus van zijn werkprogramma op belangrijke kwesties aan te passen, trends en ontwikkelingen te signaleren en de verspreiding van de beste remedies tegen de uitdagingen waarop het netwerk invloed kan uitoefenen, te ondersteunen.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Voltooid – Period: 2015 - 2017 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter