IMPEL Logo

Uitvoering van de AEEA-richtlijn

2017

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is een van de snelst groeiende afvalstromen in de EU: in 2005 werd ongeveer 9 miljoen ton geproduceerd en de verwachting is dat dit tegen 2020 tot meer dan 12 miljoen ton zal stijgen. AEEA bevat een complexe mix van materialen en onderdelen, die deels ook gevaarlijk zijn. Niet goed beheerde AEEA kan grote milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Bovendien vereist de productie van elektronica het gebruik van schaarse en dure hulpbronnen.

Om deze problemen aan te pakken heeft de Europese Unie twee stukken wetgeving ingevoerd: De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) en de richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn). De eerste AEEA-richtlijn (Richtlijn 2002/96/EG) is in februari 2003 in werking getreden. De richtlijn voorzag in de invoering van inzamelingssystemen waarbij consumenten hun AEEA gratis inleveren. Deze regelingen zijn bedoeld om de recycling van AEEA en/of het hergebruik te vergroten.
In december 2008 stelde de Europese Commissie voor de richtlijn te herzien om de snel groeiende afvalstroom aan te pakken. De nieuwe AEEA-richtlijn 2012/19/EU trad op 13 augustus 2012 in werking en werd van kracht op 14 februari 2014.

Projectdoelstellingen

  1. De opsporing van illegale overbrenging van AEEA naar landen met slechte verwerkingsfaciliteiten (Afrikaanse landen) verbeteren door een richtsnoer op te stellen voor een meer uniforme interpretatie en handhaving van bijlage VI van de AEEA-richtlijn.
  2. Een deskstudie uitvoeren naar de tenuitvoerlegging van de AEEA-richtlijn in de nationale wetgeving betreffende de verwerking van plasticafval dat broomhoudende brandvertragers (BFR) bevat. Voorts verbetering van de controle op afvalkunststoffen van AEEA die BFR bevatten, stimulering van handhavingsacties op dit gebied door uitwisseling van informatie, werkmethoden en casestudies. Het hoofddoel is de volgende generatie gevaarlijke afvalstoffen te voorkomen door met PBDE's en PBB's verontreinigde afvalkunststoffen te gebruiken voor nieuwe kunststofproducten (zie eisen van de POP-verordening en de ROHS.
  3. Het delen van ervaringen, beste praktijken en de mogelijkheden en onmogelijkheden over hoe handhaving kan bijdragen aan een nauwkeuriger rapportage maar ook een positieve bijdrage aan meer en betere inzameling en recycling van AEEA, en over hoe om te gaan met de gevaarlijke stoffen in AEEA.

Uitkomsten

  • Werken naar een adequaat inspectieniveau in alle lidstaten en een consistent handhavingsniveau ten aanzien van bijlage VI van de AEEA-richtlijn
  • Streven naar een adequaat inspectieniveau in alle lidstaten en een consistent handhavingsniveau ten aanzien van gevaarlijke stoffen in AEEA
  • Het geven van feedback aan de Commissie over de moeilijkheden bij de uitvoering en handhaving
  • Een uniformer classificatiesysteem.

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Voltooid – Period: 2017 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter