IMPEL Logo

Verbetering van de vergunningverlening en inspectie van IPPC-varkenshouderijinstallaties door de ontwikkeling van praktische richtsnoeren

2009 - 2013

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

In 2009 is een vergelijkingsprogramma inzake vergunningen voor en inspecties van IPPC-varkenshouderijinstallaties in IMPEL-lidstaten uitgevoerd (fase I). Het project richtte zich op vijf kernpunten: mestopslag, mestverspreiding, huisvestingssysteem, luchtbestrijdingssystemen en geurbeoordeling. Het doel van het project in 2009 was van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en goede praktijken vast te stellen.

Uit het project bleek dat de bevoegde autoriteiten in de IMPEL-lidstaten de varkenshouderijen op veel verschillende manieren reguleren. Dit geldt zowel voor installaties boven als onder de drempelwaarde in de IPPC-richtlijn (nu de Richtlijn Industriële Emissies). Er bestaan bijvoorbeeld verschillende systemen voor mestopslag en voor de huisvesting van dieren. De door de lidstaten afgegeven IPPC-vergunningen zijn niet allemaal even gedetailleerd. De inspecties variëren in intensiteit en frequentie. Ook is gebleken dat maatregelen niet zelden negatieve effecten hebben, zoals lekkage uit mestbassins.

In het projectverslag werd geconcludeerd dat een verdere uitwisseling van informatie tussen IMPEL-leden belangrijk is en dat de ontwikkeling van praktische richtsnoeren voor vergunningverleners en inspecteurs wenselijk is. Dit is gebeurd in fase II en III van het project.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Voltooid – Period: 2009 - 2013 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter