IMPEL Logo

Gezamenlijk netwerk voor wilde schimmels (JoNeF)

2023

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

De afgelopen jaren is men zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak om schimmels (macrofungi) op te nemen in het Europese milieubeleid, op gelijke voet met dieren en planten, om ze in hun natuurlijke habitats te beschermen. 

Desondanks richt de Europese milieuwetgeving zich momenteel op de bescherming van planten en dieren, met uitzondering van schimmels, die essentiële onderdelen zijn van terrestrische habitats. Bovendien kunnen macroschimmels worden gebruikt als indicatoren om de milieuomstandigheden van bossen en andere terrestrische habitats te beschrijven. 

Om deze leemte op te vullen, moeten schimmels worden opgenomen in wetgevings- en besluitvormingsprocessen en in initiatieven op het gebied van natuurbehoud en milieu, zodat er een alomvattende beschermingsstrategie ontstaat. 

In deze context is de eerste stap het verzamelen van bestaande gegevens over macroschimmels in de EU en het opstellen van gemeenschappelijke protocollen en normen voor tellingen/monitoring, net als voor planten en dieren. 

Wij vinden het van fundamenteel belang dat milieu-instanties deze activiteiten coördineren en niet alleen overlaten aan verenigingen, particuliere instanties en universiteiten. 

Het algemene doel van het projectwerk is het ondersteunen van: 

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de bestaande Europese milieuwetgeving met schimmels met betrekking tot de bewaking van habitats en biodiversiteit en de bescherming/herstel van bossen 
  • Integratie van schimmelsoorten in de bijlage van de Habitatrichtlijn 
  • Ontwikkeling van een EU-databankplatform voor de bewaking van macroschimmels 

De verwachte resultaten van de eerste fase van het project (in de periode juli 2023 - december 2024) zijn de vaststelling van gemeenschappelijke EU-normen en protocollen voor macroschimmeltellingen en -bewaking. 

JoNeF Enquête op basis van vragenlijst

We vragen u vriendelijk onderstaande online vragenlijst in te vullen met betrekking tot het IMPEL-project JoNeF (Joint of Networks for Wild Fungi).

JoNeF Vragenlijst/ Deel 1

JoNeF Vragenlijst/ Deel 2

Het doel van de JoNeF Vragenlijst is het verzamelen, vergelijken en analyseren van informatie en gegevens over het behoud en de gegevensverzameling van Europese macrofungi.

JoNeF-projectleden en mycologie-experts die geen actief lid zijn, kunnen de vragenlijst beantwoorden.

De deadline van de vragenlijst is 26 november 2023.


Number: – Status: Lopend – Period: 2023 – Topic: Bescherming van de natuur - Tags:

Subscribe to our newsletter