IMPEL Logo

Koppeling van de richtlijn inzake industriële emissies (RIE) en de REACH-verordening, fase I en II

2013 - 2014

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Fase I

In de richtlijn inzake industriële emissies (RIE) staan veel verwijzingen naar gevaarlijke stoffen en de risico's die daaruit voortvloeien. Daarom is het de moeite waard om te onderzoeken:

  • of de eisen/verplichtingen uit hoofde van de REACH-verordening nuttig kunnen zijn voor vergunnings- en inspectiewerkzaamheden;
  • welke wijzigingen in REACH-formaten voor registratie en autorisatieaanvragen mogelijk zijn om nog compatibeler te zijn en toegevoegde waarde te bieden voor de vergunningverlening en inspectie in het kader van de RIE,
    welke gevolgen (inclusief positieve effecten) de REACH-eisen hebben voor de vergunningverlenings- en inspectieactiviteiten,en
  • hoe de synergieën en de complementariteit tussen deze twee stukken wetgeving kunnen worden verbeterd.

Dit project onderzocht de volgende vraag: Hoe interfereren verplichtingen uit de REACH-verordening met de wettelijke taken van de RIE inzake vergunningverlening en inspectie?

Fase II

Uit de beoordeling van de raakvlakken tussen de REACH-verordening en de richtlijn inzake industriële emissies tijdens de eerste fase van het project bleek dat downstreamgebruikers/exploitanten in veel verschillende situaties kunnen profiteren van de informatie die in het kader van REACH en de richtlijn inzake industriële emissies wordt gegenereerd voor de naleving van de wetgeving. Er is behoefte aan bewustmaking en aan richtsnoeren en instrumenten voor alle actoren die een rol spelen bij wetgevingsoverschrijdende kwesties over hoe om te gaan met de synergieën en deze te gebruiken. Daarom werd aanbevolen hierover een workshop te organiseren.

In 2014 zal het IMPEL-project “Linking the Directive on Industrial Emissions (IED) and the REACH Regulation” (II) zich richten op bewustmaking van de verwevenheid van de REACH-verordening met de IED op het niveau van de autoriteiten en daardoor indirect op het niveau van de marktdeelnemers.

Het resultaat van het project is een verslag, met daarin:

  • een overzicht van instrumenten en hulpmiddelen voor chemische stoffen die bestaan voor de behandeling van het item in vergunningsprocedures;
  • een definitie van een set gegevens over chemische stoffen die nodig is voor vergunningaanvragen;
  • een aanbeveling voor een procedure hoe om te gaan met de verplichting om minder gevaarlijke stoffen te gebruiken;
  • vastgesteld begeleidend materiaal en beste praktijken;
  • aanbevelingen.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Voltooid – Period: 2013 - 2014 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter