IMPEL Logo

Koppeling van de kaderrichtlijn water en de IPPC/IE-richtlijnen

2010 - 2013

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De IPPC-richtlijn 2008/1/EG (nu RIE 2010/75/EU) en de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG zijn twee van de meest verstrekkende onderdelen van de EU-milieuwetgeving. Zij hebben de lidstaten voor veel uitdagingen gesteld. Installaties die onder de IPPC vallen, kunnen gevolgen hebben voor het watermilieu, bijvoorbeeld via directe of indirecte lozingen van verontreinigende stoffen, wateronttrekking, enz. IPPC vereist dat installaties worden geëxploiteerd volgens voorwaarden in vergunningen die in overeenstemming zijn met de beste beschikbare technieken (BBT). Zij moeten ook de in de EU-wetgeving vastgestelde milieukwaliteitsnormen naleven, met inbegrip van de normen die voortvloeien uit de EU-waterwetgeving. De relatie tussen beide reeksen verplichtingen is echter vaak verre van eenvoudig.

Daarom is in 2010 een gefaseerd IMPEL-project gestart om de relatie tussen beide richtlijnen te onderzoeken. De analyse richtte zich op de druk van puntbronverontreiniging door organische (bv. onbehandeld/gedeeltelijk behandeld afvalwater van agglomeraties en industrie), nutriënten- en chemische stoffenemissies. Voedingsstoffenverontreiniging wordt – net als organische verontreiniging – voornamelijk veroorzaakt door emissies van de agglomeratie-, industrie- en landbouwsector. De belangrijkste industriële bron van nutriëntenverontreiniging is bijvoorbeeld de chemische, pulp- en papierindustrie en de levensmiddelensector. De verwerkende industrie is verantwoordelijk voor de grote uitstoot van een aantal gevaarlijke stoffen.

Fase I

De doelstellingen van het project zijn:

  • Het bepalen van de relatie (complementair en concurrentie) tussen IPPC uitvoering en KRW uitvoering vanuit de scope van vergunningverlening, handhaving en dataverzameling.
  • Een inventaris opstellen van problemen en beste praktijken in de lidstaten met betrekking tot vergunningverlening, handhaving, gegevensverzameling en gegevensverzamelingssystemen.
  • Het doen van aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten om bij te dragen tot een betere uitvoering en handhaving van de KRW-eisen en de (herziene) IPPC richtlijn, om bij te dragen tot betere prestaties van milieu-inspecties en vergunningen in de lidstaten.

Het rapport richtte zich op de volgende kernvragen:

  • Hoe kunnen huidige en toekomstige vergunnings- en handhavingsactiviteiten zowel
    KRW- als IPPC-proof zijn?
  • Hoe kunnen vergunningen bijdragen aan het bereiken van zowel IPPC- als KRW-doelen?

Fase II

De doelstellingen van fase II van het project waren:

  1. Een inventarisatie maken van problemen en beste praktijken in de lidstaten, met betrekking tot vergunningverlening, handhaving, stroomgebiedbeheer, gegevensverzameling en gegevensverzamelingssystemen.
  2. Aanbevelingen doen aan de bevoegde autoriteiten om bij te dragen aan een betere uitvoering en handhaving van de KRW-eisen en de (herziene) IPPC-richtlijn, om bij te dragen aan een betere uitvoering van milieu-inspecties en vergunningen in de lidstaten.

Fase III

Dit project bouwt voort op eerdere IMPEL-projecten in 2010, 2011 en 2012. In deze fase wordt een praktische leidraad ontwikkeld met beste praktijken voor de aanpak van meervoudige verontreinigingsbronnen van zowel IPPC- als niet-IPPC-installaties en industrieterreinen. Deze leidraad zal een manier bevatten waarop inspecteurs de milieueffecten van installaties kunnen beoordelen tijdens inspecties, zoals vereist door de richtlijn inzake industriële emissies.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Voltooid – Period: 2010 - 2013 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter