IMPEL Logo

In kaart brengen van de Europese agentschappen die betrokken zijn bij de uitvoering van het milieu-acquis

2017 - 2019

Voltooid

Het IMPEL-netwerk is aanzienlijk gegroeid sinds 2008, toen het een onafhankelijke vereniging naar Belgisch recht werd. In 2008 waren er 38 autoriteiten lid, in 2016 waren dat er 51.

Maar er zijn nog steeds aanzienlijke hiaten in IMPEL’s lidmaatschap en actieve betrokkenheid bij projectactiviteiten. Dit is met name duidelijk gezien de recente herstructurering van IMPEL’s om natuurbescherming en land & wateractiviteiten in haar werkprogramma op te nemen. Er is echter ook een duidelijke behoefte aan samenwerking op subnationaal niveau met regionale en lokale autoriteiten die de uitvoerings- en handhavingsactiviteiten beheren en uitvoeren. Dit werd door de Europese Commissie herhaald tijdens een recente bijeenkomst met het bestuur van IMPEL op 27 mei 2016 in Brussel, maar ook met het Comité van de Regio's dat in 2014 als gastheer optrad voor de Algemene Vergadering in Brussel. Tot nu toe is het aantal leden van IMPEL’s subnationale autoriteiten vrij beperkt en dat moet veranderen als we de uitvoering in Europa in bredere zin willen verbeteren.

Een grondige inventarisatie zal ons helpen de hiaten in ons lidmaatschap te onderzoeken en ons helpen plannen waar en met wie we moeten praten om een grotere deelname aan projecten en uiteindelijk lidmaatschap van ons netwerk aan te moedigen.

Er bestaat ook enige onzekerheid over de rol van de autoriteiten in veel Europese lidstaten. Met deze inventarisatie wordt getracht de bevoegdheden van de autoriteiten in grote lijnen in kaart te brengen en waar mogelijk contactpunten aan te wijzen die onze deskundigenteams kunnen gebruiken om meer deelname te stimuleren.

Number: 2017/26 – Status: Voltooid – Period: 2017 - 2019 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter