IMPEL Logo

IMPEL-miniconferentie over nalevingsgarantie

2022

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De lidstaten moeten over passende mechanismen beschikken om de naleving van de van de EU afgeleide verplichtingen (EU-richtlijnen en -verordeningen inzake milieu) te waarborgen. Niet-naleving kan om verschillende redenen plaatsvinden, waaronder verwarring, slecht begrip of gebrek aan acceptatie van de regels, gebrek aan investeringen, opportunisme en criminaliteit. De gevolgen ervan voor het milieu, de volksgezondheid en de economie hangen af van de aard, de omvang en het voortduren van de inbreuken. In de praktijk houden de mechanismen om naleving te waarborgen in dat de lidstaten gebruik maken van drie brede interventiecategorieën (samen "milieuzorg" genoemd), zoals vermeld in COM(2018)10 van de Commissie[1]

1.      Compliance promotion helpt duty-holders bij de naleving door middelen als guidance, 'frequently asked questions' en help-desks. 

2.      Toezicht op de naleving identificeert en karakteriseert het gedrag van de plichtigen en detecteert en beoordeelt eventuele niet-naleving (specifieke gevallen van niet-naleving of meer algemene nalevingsproblemen in een industriële sector of een gebied...), met behulp van milieu-inspecties en andere controles. 

3.      Follow-up & handhaving maken gebruik van administratief, straf- en civiel recht om niet-conform gedrag te stoppen, af te schrikken, te bestraffen en verhaal te halen en naleving aan te moedigen.

IMPEL-leden, meestal inspectie- en handhavingsorganisaties, richten zich vaak vooral op nalevingstoezicht en follow-up & handhaving als de belangrijkste strategieën om naleving te verzekeren en hebben een wettelijk kader voor de uitvoering van beide strategieën. Bevordering van naleving bevindt zich meer in de grijze zone, is soms niet wettelijk opgenomen, is soms de taak van andere organisaties, wordt soms verwaarloosd als strategie om naleving te verzekeren, wordt soms als te soft gezien... Het bevindt zich ook een beetje in de grijze zone omdat het meestal wordt gereduceerd tot instrumenten als begeleiding en informatie... Hoewel bevordering van naleving ruimer kan worden opgevat als het geheel van acties om het bewustzijn, de kennis en het begrip van wettelijke verplichtingen bij de betrokken doelgroep te vergroten, en zo een blijvende gedragswijziging teweeg te brengen, teneinde vrijwillige en correcte naleving van de regelgeving te bewerkstelligen. Bovendien zou nalevingsbevordering in sommige gevallen een meer adequate strategie kunnen zijn om bredere nalevingsproblemen aan te pakken dan louter inspecties en handhaving.

Een Vlaamse studie in opdracht van het departement Leefmilieu en Ruimtelijke Ontwikkeling, uitgevoerd door professor Kurt Deketelaere (Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Leuven en Universiteit van Helsinki ), maakte met de hulp van enkele IMPEL-collega's een inventaris van 'de instrumenten' van nalevingsbevordering. Bestaande voorbeelden van breed gedefinieerde nalevingsbevordering werden ingedeeld in 4 categorieën: informatie en opleiding, technische bijstand, transparante communicatie en stimulansen voor naleving. De miniconferentie had tot doel een overzicht te geven van het volledige potentieel van nalevingsbevordering als volwaardige strategie die samenwerkt met de strategieën van toezicht op de naleving en follow-up & enforcement. 

Related information

COMMUNICATIE VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S - EU-acties ter verbetering van de naleving van milieuregels en governance

Number: – Status: Voltooid – Period: 2022 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter