IMPEL Logo

Nationaal initiatief voor collegiale toetsing (NPRI)

2019

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het project beoogt de basis te leggen voor de ontwikkeling van autonome peer review activiteiten in nationale netwerken van milieu-instanties en -agentschappen. Het kan worden gebruikt als een instrument om de eigen prestaties te verbeteren door middel van dialoog, gezamenlijke confrontatie en het delen van goede praktijken tussen de collega's die tot hetzelfde netwerk behoren.

NPRI is erkend als een krachtig instrument dat kan bijdragen tot de ontwikkeling van het EU ECA-initiatief, voornamelijk vanwege zijn potentieel voor de toepassing van goede en beste praktijken en homogenisering.

De fase I van het project had tot doel het kader te ontwikkelen waarbinnen dit soort initiatieven moet plaatsvinden: Het peer review-proces werd bestudeerd als een algemene en flexibele regeling, gebaseerd op de ervaringen van belangrijke internationale organisaties die er reeds gebruik van maken. Dankzij het werk van het NPRI-projectteam hebben de nationale netwerken toegang tot alle informatie en regelingen om op eigen initiatief en met eigen middelen te beginnen met de uitvoering van peer reviews. IMPEL is bereid de ontwikkeling van deze praktijk, die kan worden afgestemd op de kenmerken en behoeften van het netwerk zelf, te ondersteunen.

In de fase II van het project werden belangrijke onderwerpen verder bestudeerd om de uitvoering van het initiatief te verbeteren. Het belang van een structuur op nationaal niveau die verantwoordelijk zou moeten zijn voor de ontwikkeling van peer review-activiteiten werd onderstreept, en dit onderwerp werd dan ook onderzocht. De opzet van het beoordelingskader voor collegiale toetsing, gebaseerd op het vastgestelde toepassingsgebied van het initiatief, werd uitgediept. Ook werd gekeken naar de institutionele en sociale omgeving waarin een netwerk optreedt. Geconcludeerd werd dat het van essentieel belang is zo spoedig mogelijk bij de planning van een peer review een analyse van de belanghebbenden uit te voeren om te begrijpen wie de gesprekspartners zijn die vanwege hun belangen en/of bevoegdheden bij de uitvoering van de resultaten van de peer review moeten worden betrokken. Voorts werd de opleiding van het peer review-team bestudeerd, als fundamentele stap om de noodzakelijke kwaliteitsnorm te bereiken.

De fase III van het NPRI-project is gericht op ondersteuning van landen die hun eigen peer review-systeem willen ontwikkelen of het systeem dat zij al gebruiken willen verbeteren. Het projectteam is ook beschikbaar voor ondersteuning bij de feitelijke organisatie en uitvoering van peer reviews.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

  • Presentaties-Closing Seminar NPRI-phase 2
  • COM(2018) 10 final (Actie 1 “Verbeteren van de inzet van deskundigheid op het gebied van nalevingsborging in de EU door middel van peer reviews, gezamenlijke handhavingsacties, nalevingsborgingsbezoeken en gebruik van het TAIEX-EIR Peer2Peer instrument”)

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Lopend – Period: 2019 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter