IMPEL Logo

Prestatie-indicatoren voor milieu-inspectiesystemen

2008 - 2012

Voltooid

Beschrijving en doelstellingen van het project

Het doel van het project was prestatie-indicatoren voor de milieu-inspecties uit te werken. Wat de reikwijdte van het project betreft, werd overeengekomen dat het betrekking zou hebben op indicatoren
met betrekking tot het RMCEI. De indicatoren moesten input-, output- en resultaatindicatoren omvatten.

Brainstormfase

De eerste fase vond plaats in 2008. De groep werd het eens over een korte lijst van indicatoren die in een toekomstig IMPEL-project verder moeten worden geanalyseerd. In het kader van het project zullen vrijwillige landen de nodige gegevens voor de geselecteerde indicatoren verstrekken, die vervolgens zullen worden geanalyseerd en besproken. Aangezien het verzamelen van gegevens over alle onder het RMCEI vallende installaties te belastend werd geacht, werd overeengekomen dat het project zich op IPPC-installaties zou richten. Een verdere beperking tot afzonderlijke sectoren in het kader van de IPPC-richtlijn kan worden overwogen indien dit tot beter vergelijkbare en representatieve gegevens leidt. Het toepassingsgebied moet aan het eind van het project worden geëvalueerd.

Bepaling van de indicatoren

Het doel van deze exercitie was de 10 prestatie-indicatoren die in het IMPEL-project van 2008 "Brainstormen over een IMPEL-project voor de ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor milieu-inspecties" waren voorgesteld, te definiëren, de sterke en zwakke punten ervan te beoordelen en een proeftest uit te voeren onder een korte lijst van IMPEL-leden. Op basis hiervan werd een herziene en zo nauwkeurig mogelijke lijst van indicatoren voorgesteld, samen met een kwalitatieve beoordeling van elk van de indicatoren.

Door de vele politieke en operationele problemen tussen de lidstaten bleek het tijdens het project uiterst moeilijk om voor de hele EU vergelijkbare indicatoren vast te stellen. Het proefproject toonde aan dat de vergelijkbaarheid vaak gering is, de beschikbaarheid van gegevens variabel en het scala aan antwoorden groot. Ook was men het erover eens dat de voorgestelde lijst van indicatoren niet kenmerkend is voor de doeltreffendheid van de inspectiediensten.

Er worden enkele aanbevelingen gedaan over de manier waarop ze moeten worden gebruikt: het is met name beter meerdere indicatoren te gebruiken dan één, en indicatoren moeten worden gecombineerd met kwaliteitsgerichte instrumenten. Geconcludeerd werd dat het nuttig zou zijn een diepgaande discussie tussen IMPEL en de Commissie en andere betrokken partijen, zoals de OESO, te organiseren om verder te onderzoeken welke kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingsinstrumenten, zoals audits, peer reviews (IRI), concrete sector-/richtlijnspecifieke output- en resultaatindicatoren en combinaties daarvan, kunnen worden gebruikt voor EU-breed toezicht op de prestaties van inspectiediensten.

Onderzoek naar kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingsinstrumenten om de prestaties van milieu-inspectoraten in de hele EU te evalueren

Dit project had tot doel het huidige en potentiële gebruik van beoordelingsinstrumenten voor de evaluatie van milieu-inspectoraten in de hele EU te onderzoeken.
Verschillende indicatoren en beoordelingsinstrumenten werden onderzocht en het gebruik ervan werd geëvalueerd voor drie soorten beoordelingen:

  • door een individuele inspectiedienst om zijn prestaties te meten en gebieden voor verbetering vast te stellen;
  • externe verificatie of een inspectiedienst over de nodige 'bouwstenen' beschikt om effectief te functioneren; en
  • indien mogelijk, om inspectiediensten binnen een lidstaat en in de hele EU te vergelijken.

Dit project is er niet in geslaagd een enkele reeks numerieke indicatoren vast te stellen die in beoordelingsinstrumenten kunnen worden opgenomen en op een eerlijke en zinvolle manier kunnen worden gebruikt om de prestaties van inspectiediensten in de hele Europese Unie in cijfers uit te drukken. Dit komt doordat de omstandigheden waarin elke inspectiedienst werkt, aanzienlijk kunnen verschillen. In dit project zijn echter beginselen vastgesteld die een beperkte vergelijking op basis van resultaatindicatoren mogelijk maken. Het primaire doel van dergelijke vergelijkingen moet zijn de inspectiediensten in staat te stellen te begrijpen welke acties de grootste bijdrage hebben geleverd aan de resultaten (d.w.z. causaliteit), een beter inzicht te krijgen in alternatieve benaderingen die in bepaalde omstandigheden effectief zijn, en de uitwisseling van beste praktijken aan te moedigen. Het gebruik van resultaatindicatoren om ranglijsten of andere vormen van rangschikking te vergemakkelijken wordt niet aanbevolen. Verschillende benaderingen van gegevensverificatie, het ontbreken van gemeenschappelijke definities en verschillen in de lokale context leiden waarschijnlijk niet tot een eerlijke of zinvolle vergelijking en houden het risico in dat de beoordeling een bron van geschillen wordt in plaats van een instrument voor verbetering.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

Number: 2008/03 - 2009/03 - 2011/08 – Status: Voltooid – Period: 2008 - 2012 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter