IMPEL Logo

Vergunningverlening krachtens artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn

2016 - 2018

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn staan centraal in de verwezenlijking van de EU 2020-doelstelling om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te buigen, die door de staatshoofden en regeringsleiders is onderschreven. De Commissie heeft een ambitieuze strategie aangenomen om dit doel te bereiken, bestaande uit zes streefdoelen. Doelstelling 1 van deze strategie is gericht op "volledige tenuitvoerlegging van de EU-natuurwetgeving ter bescherming" van de biodiversiteit en vereist een aanzienlijke verbetering van de staat van instandhouding.

In 2012 - 2014 werd de "Studie over de evaluatie en verbetering van de vergunningsprocedure van artikel 6, lid 3, voor Natura 2000-gebieden" uitgevoerd door de Commissie. Hierbij waren alleen natuurbeheerders betrokken. In de praktijk is een grote verscheidenheid aan benaderingen toegepast. In het algemeen werd vastgesteld dat de vergunningsprocedure van artikel 6, lid 3, goed functioneert. Sommige landen/regio's meldden echter dat er bij bepaalde autoriteiten en/of sectoren nog steeds een algemeen gebrek aan begrip of bereidheid is om de procedure van artikel 6, lid 3, te aanvaarden. Verscheidene landen meldden dat er nog steeds een reële behoefte bestaat aan het opzetten van een systematischer en consistenter kader voor beoordeling, het aanbieden van vaardigheidstrainingen en lokaal aangepaste richtsnoeren.

Groeven en dagbouwmijnen (2016-2017)

Het hoofddoel van dit project is bij te dragen tot de voortdurende ontwikkeling van de capaciteit binnen IMPEL en tot de bundeling van krachten en de uitwisseling van ervaringen tussen de lidstaten om een goede uitvoering en handhaving van de natuurrichtlijnen op nationaal niveau te waarborgen, natuurbehoud te bevorderen en de uitvoering en handhaving van artikel 6, lid 3, van de HD-richtlijn inzake niet-energetische delfstoffenwinning, meer bepaald inzake groeven en dagbouwmijnen, te onderzoeken door te voorzien in:

  1. Een evaluatie van de toepasbaarheid van het EU-richtsnoer "Niet-energetische delfstoffenwinning
    en Natura 2000", met betrekking tot steengroeven en dagbouw (voor de productie van stenen, zand
    (kuilen), krijt, grind en andere producten voor de civiele bouw, de industrie, enz.); en
  2. de praktijken van de lidstaten bij de toepassing van artikel 6, lid 3, van de machinerichtlijn met betrekking tot deze sector onderzoeken, analyseren en rapporteren, met concrete voorbeelden.

In 2017 blijft het project bijdragen aan de ontwikkeling van capaciteit binnen IMPEL en aan de bundeling van krachten en de uitwisseling van ervaringen tussen de lidstaten om te zorgen voor een goede uitvoering en handhaving van de natuurrichtlijnen, ter bevordering van het natuurbehoud.

Om dat doel te bereiken beoogt het project in 2017 de uitvoering en handhaving van artikel 6, lid 3, van de HD-richtlijn inzake niet-energetische delfstoffenwinning, meer bepaald inzake steengroeven en dagbouw, te onderzoeken door te voorzien in:
a) de ontwikkeling van een leidraad voor de inspectie van steengroeven en dagbouw met locaties die gelegen zijn in of nabij Natura 2000-gebieden
b) het opstellen van een routekaart voor de ontwikkeling van een planningsinstrument voor de inspectie van beschermde natuurgebieden (inclusief de optie om de IRAM-tool te gebruiken).

 

Gerelateerde bestanden/informatie

 

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Voltooid – Period: 2016 - 2018 – Topic: Bescherming van de natuur - Tags:

Subscribe to our newsletter