IMPEL Logo

Overbrenging van kunststofafval (vorig Chinees invoerverbod op kunststofafval)

2019

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Vóór 2018 accepteerde China naar schatting 7 miljoen ton kunststofafval voor terugwinning. Door de invoering van het verbod op de invoer van kunststofafval veroorzaakte China een schok voor de wereldwijde handel in afvalplastic. Het daardoor verplaatste afval is meestal naar Aziatische buurlanden gestuurd. De meeste van deze landen hebben niet de capaciteit om dit volume in een ESM te verwerken. Er is meer informatie over deze afvalstromen nodig om beleidsmakers en regelgevers beter voor te lichten en de uiteindelijke bestemming van deze afvalstromen te ontdekken.

De wijzigingen van het Verdrag van Bazel inzake kunststofafval moeten in januari 2021 in werking treden. Er bestaat enige onzekerheid, met name bij OESO-landen buiten de EU, over de wijze waarop deze wijzigingen zullen worden gehandhaafd. De EU heeft wijzigingen ingevoerd waardoor meer kunststofafval onder de controle van de groene lijst valt dan in de tekst van het Verdrag van Bazel. Dit kan de markt verstoren in EU-lidstaten die dicht bij derde landen liggen. Wij zijn van mening dat een grotere verduidelijking van de codes de handhavingsambtenaren van de bevoegde autoriteiten in heel Europa ten goede zou komen en ook zou kunnen worden gedeeld met de bevoegde autoriteiten buiten Europa.

Het project beoogt:

 • De bevoegde autoriteiten te helpen bij de handhaving van de Bazelse amendementen inzake kunststofafval door gedocumenteerde begeleiding en bijstand te bieden via een reeks webinars.
 • Een beter inzicht krijgen in de eindbestemmingen van Iers en Europees kunststofafval.
 • De regelgevers een beter inzicht geven in de stromen kunststofafval, met name naar Aziatische landen, en in de interactie tussen de douane en de WSR.

  Gerelateerde bestanden/informatie

   

  • Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (Kaderrichtlijn afvalstoffen).
  • Richtlijn (EU) 2018/851 (Kaderrichtlijn afvalstoffen).
  • Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.
  • Verordening (EG) nr. 1418/2007 overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst naar bepaalde niet-OESO-landen.
  • Richtlijn (EU) 2019/904 betreffende de vermindering van de gevolgen van bepaalde kunststofproducten voor het milieu (Single-Use Plastics Directive).
  • Basel Verdrag inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan.
  • Basel COP 14 Besluit (BC – 14/12) tot wijziging van het Verdrag ter versterking van de controle op de grensoverschrijdende overbrenging van kunststofafval

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Lopend – Period: 2019 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter