IMPEL Logo

Vermindering van pesticiden in water

2016 - 2016

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het evenwicht tussen een concurrerende landbouwproductie en de bescherming van waterecosystemen
is een zorg voor de EU-lidstaten binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Instrumenten om tot een duurzaam gebruik van pesticiden te komen zijn vrijwillige agromilieu verplichtingen gefinancierd binnen Plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's) en wettelijke minimum eisen van cross compliance en basismaatregelen volgens de KRW.Om de doelstellingen van een goede toestand van het grond- en oppervlaktewater te bereiken, bepaalt artikel 11, lid 3, van de KRW dat de maatregelen ter voorkoming en beheersing van het gebruik van pesticiden moeten worden geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt in de stroomgebiedbeheersplannen. De nationale regelgeving om de doelstellingen te bereiken moet worden beschreven en deze wettelijke basis van basismaatregelen ter voorkoming en beheersing van het gebruik van pesticiden volgens de richtlijn (2009/128/EG) voor duurzaam gebruik van pesticiden moet worden vastgesteld in het programma van maatregelen dat de lidstaten volgens de KRW in december 2015 afronden. Voorts moeten volgens de KRW risicogebaseerde (operationele) monitoringprogramma's worden ontworpen om de noodzaak van maatregelen ter vermindering van verontreinigende stoffen in grond- en oppervlaktewater te volgen. Deze monitoringkosten worden in de lidstaten in verschillende mate gedekt door het publiek en de gebruikers van pesticiden. De uitvoering van de KRW loopt voor de eerste beheerscyclus en er zijn verschillende hiaten in de uitvoering in de lidstaten, afhankelijk van de randvoorwaarden en de nationale problemen en mogelijkheden. Het IMPEL-netwerk wil plannen en strategieën uitwisselen om de verdere uitvoering van de KRW in de nationale wetgeving te vergemakkelijken, teneinde een geharmoniseerd evenwicht te bereiken tussen verplichte en vrijwillige maatregelen en een geharmoniseerd gebruik van het beginsel "de vervuiler betaalt" wanneer de kosten van monitoring moeten worden gedeeld.

Het project beoogt de uitwisseling van kennis en ervaringen te vergemakkelijken over:

  • Hoe de lidstaten een evenwicht vinden tussen vrijwillige en verplichte maatregelen;
  • Hoe de lidstaten de wettelijke basis definiëren om de doelstellingen van de KRW te bereiken;
  • Ontwerp van risicogebaseerde monitoring van pesticiden;
  • Hoe vrijwillige agromilieuverbintenissen resultaten opleveren in termen van vermindering van de concentraties van pesticiden in water.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Voltooid – Period: 2016 - 2016 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter