IMPEL Logo

Planning voor rivierontwikkeling

2017 - 2018

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Veel rivieren, meren en beken in de EU zijn ver verwijderd van de goede watertoestand die ze volgens de EU-kaderrichtlijn Water in december 2015 of uiterlijk in 2027 hadden moeten bereiken. In Duitsland, bijvoorbeeld, heeft slechts 10% van de rivieren en beken een goede ecologische en chemische toestand, als gevolg van verontreiniging door afvalwater, landbouwmeststoffen en pesticiden, zware kanalisatie, belemmering door waterkeringen, alsook stadsuitbreiding en bodemafdekking in de stroomgebieden. Om deze effecten op de watertoestand te verminderen en om te keren, moeten ze op een geïntegreerde manier worden beoordeeld en moeten de nodige maatregelen zorgvuldig worden geprioriteerd.

Een rivierontwikkelingsplan is het geschikte instrument om op kennis gebaseerde bindende en vrijwillige maatregelen ter verbetering van de situatie te organiseren. Het wordt in de praktijk echter zelden gebruikt, omdat instanties bang zijn voor extra kosten en inspanningen.

Het project moet informatie verzamelen over beste praktijken en richtsnoeren geven voor het opstellen en uitvoeren van rivierontwikkelingsplannen op een kosteneffectieve manier, zodat de regelgevers in de lidstaten worden aangemoedigd dit instrument te gebruiken voor de sanering van oppervlaktewateren in hun rechtsgebied.

Het project wil voortbouwen op de ervaring van andere watergerelateerde IMPEL-projecten (bv. SWETE, ReDuPiWa, Goede praktijken voor de aanpak van nitraatverontreiniging) voor de uitwisseling van beste praktijken voor de uitvoering van de kaderrichtlijn water.

Verwachte resultaten

  • Veldbezoeken met informatiedocumenten voor de deelnemers
  • Geleidedocument (Leidraad voor rivierontwikkelingsplanning)
  • Eindverslag van het project.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Voltooid – Period: 2017 - 2018 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter