IMPEL Logo

SPIDER WEB: Strategisch project om de opsporing en verstoring van milieucriminaliteit in de Westelijke Balkan te verbeteren

2018 - 2019

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

SPIDER WEB wordt gezamenlijk gefinancierd door de Europese Unie en de Bondsrepubliek Duitsland op basis van een subsidieovereenkomst met de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) in het kader van het IPA/2017-project ter bestrijding van zware criminaliteit in de Westelijke Balkan.

Zie voor uw gemak de SPIDER WEB-updates hieronder:

1. Achtergrond

De bestrijding van zware en georganiseerde misdaad (SOC), met inbegrip van de bestrijding van milieudelicten die in EU- en internationale wetgeving en overeenkomsten zijn geregeld, zoals het doden, vernietigen, bezitten of verhandelen van exemplaren van beschermde wilde fauna (met name vogels) of flora, illegale houtkap/ houtregulering of het op onjuiste wijze verzamelen, vervoeren, nuttig toepassen of verwijderen van (gevaarlijk) afval, is niet alleen, maar vooral in Zuidoost-Europa (ZOE) een belangrijke uitdaging vanwege het zwakke milieubewustzijn, de gebrekkige gegevenssituatie en de gebrekkige financiële en personele middelen. Momenteel worden deze overtredingen nog steeds niet als een voldoende hoge prioriteit beschouwd, terwijl hun gevolgen voor de volksgezondheid, de ecosystemen en het milieu aanzienlijk zijn.

De nalevingsketens (vergunningverleners, inspecteurs, politie, officieren van justitie en het gerechtelijk apparaat) zijn slechts zo sterk als de zwakste schakel. Ook controle-instanties en douane-instanties zijn belangrijke actoren bij het bepalen van de sterkte van deze nalevingsketen.

Er zijn bewustmaking, gerichte maatregelen voor capaciteitsopbouw op het gebied van milieucriminaliteit en samenwerking nodig om de verschillende actoren in de nalevingsketen in Zuidoost-Europa te ondersteunen, zodat milieucriminaliteit in de regio zichtbaarder wordt en meer prioriteit krijgt. Het toetredingsproces van de EU biedt een gelegenheid om de actoren in Zuidoost-Europa in contact te brengen met verwante EU-netwerken met het oog op een duurzaam partnerschap en voortdurende uitwisselingen op individueel en organisatorisch niveau.

2. Doelstelling

De algemene doelstelling van SPIDER WEB is het vergroten van het bewustzijn en de vaardigheden van alle actoren in de handhavingsketen op milieugebied om illegaal gedrag met succes te verstoren en te vervolgen en de negatieve gevolgen van dit gedrag voor de volksgezondheid en het milieu te beperken.

3. Toepassingsgebied

De geografische reikwijdte van de werkzaamheden zal aanvankelijk gericht zijn op de 6 doellanden:

 • Albanië
 • Bosnië en Herzegovina
 • Noord-Macedonië
 • Kosovo*
 • Montenegro
 • Servië

Het resultaat en de resultaten van SPIDER WEB zullen echter ter beschikking worden gesteld van alle organisaties die lid zijn van IMPEL, zodat zij het kunnen gebruiken en toepassen.

De algemene nadruk zal liggen op milieukwesties, maar de volgende twee onderwerpen hebben prioriteit gekregen:

 1. Natuurbescherming; met inbegrip van de handel in wilde dieren die onder de Habitat- en Vogelrichtlijn vallen, en houtkap zoals geregeld in de EU-houtverordening.
 2. Afvalbeheer; met betrekking tot alle aspecten in de keten, van het ontstaan tot het vervoer en de verwerking, die onder de EU-afvalrichtlijnen en -verordeningen vallen (met inbegrip van de kaderrichtlijn afvalstoffen, de Europese lijst van afvalstoffen, de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen en specifieke wetten inzake afvalstromen).

4. Methodologie

 1. De aanpak bestaat uit een eerste beoordeling van de uitgangssituatie in de zes doellanden met betrekking tot de stand van zaken en mogelijke hiaten in de praktische uitvoering en handhaving van bovengenoemde bepalingen, en de uitvoering van een beoordeling van de opleidingsbehoeften bij alle betrokken autoriteiten. Op basis van deze resultaten zullen opleidingsprogramma's worden ontwikkeld ter ondersteuning van de operationele activiteiten en capaciteiten van de betrokken autoriteiten in de gehele handhavingsketen.
 2. De kern van de activiteiten van SPIDER WEB zal bestaan uit de ontwikkeling van opleidingsmateriaal (na de vaststelling van de opleidingsbehoeften), het geven van opleidingen en de ontwikkeling van een opleidingshandboek. Het opleidingshandboek zal afdelingen bevatten voor politie, openbare aanklagers en rechters, en indien mogelijk voor maatschappelijke organisaties. De ontwikkeling van opleidingsmateriaal omvat de voorbereiding van presentaties, instrumenten, oefeningen, break-outs, casestudies en richtsnoeren voor gebruik door de verschillende deelnemersgroepen (vergunningverleners, inspecteurs, politie, openbare aanklagers en rechters) in de opleidingsworkshops.
 3. Een slotconferentie biedt een reeks deelnemers de gelegenheid samen te komen om de nalevingsketen als geheel te bespreken. Indien mogelijk zullen verschillende breakout-/mini-workshopsessies over belangrijke thema's worden belegd voordat SPIDER WEB in een plenaire vergadering formeel wordt afgesloten. Na de conferentie zal een eindverslag met aanbevelingen op maat voor elk van de zes landen worden opgesteld en in elektronische vorm worden verspreid.

Deliverables and Output:

 • Baseline Survey en verslag
 • Training Needs Assessment (TNA) en verslag
 • Ontwikkeling van de opleiding
 • Bezorging van de opleiding
 • Verspreiding van het opleidingshandboek
 • Conferentie
 • Eindverslag
 • Verspreiding van instrumenten, informatie, beste praktijken

5. Team

Het SPIDER WEB-team bestaat uit de volgende personen:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1.23 MB

 

 

 

Number: NA – Status: Voltooid – Period: 2018 - 2019 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter