IMPEL Logo

Ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake industriële emissies

2015

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het project heeft tot doel kennis en goede praktijken te delen tussen professionals in de regelgeving en richtsnoeren en opleidingsmateriaal te ontwikkelen ter ondersteuning van de effectieve tenuitvoerlegging van de richtlijn industriële emissies (RIE). Specifieke resultaten van het project in de komende vier jaar (2021-2024) zijn:

 • Een beter begrip van de resterende problemen met de tenuitvoerlegging van de richtlijn industriële emissies waarmee regelgevingsdeskundigen worden geconfronteerd, zodat het project prioriteiten kan stellen en zich kan richten op het helpen oplossen van die problemen.
 • Ondersteuning van de toepassing van risicogebaseerde benaderingen bij de planning en uitvoering van regelgevingsmaatregelen, zodat de beperkte middelen van de milieuautoriteiten doeltreffender kunnen worden aangewend om installaties en activiteiten aan te pakken die de grootste gevolgen hebben voor mens en milieu en om de ernstigste gevallen van niet-naleving van de richtlijn inzake industriële emissies te helpen oplossen.
 • Een beter inzicht in de efficiëntie en effectiviteit van routinematige en niet-routinematige milieu-inspecties en, waar nodig, handhavingsmaatregelen om naleving te bevorderen en de eisen van de richtlijn inzake industriële emissies te verwezenlijken.
 • Inventarisatie van de instrumenten binnen de richtlijn inzake industriële emissies die kunnen bijdragen tot de algemene doelstelling om een circulaire economie in Europa tot stand te brengen en uitwisseling van goede praktijken over de wijze waarop deze worden toegepast.
 • De beleidsdoelstellingen en acties van de Europese Green Deal ondersteunen door te evalueren hoe de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake industriële emissies effectiever kan worden toegepast om de energie-efficiëntie te verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, een efficiënter gebruik van hulpbronnen te bevorderen en te reageren op de gevolgen van de klimaatverandering.
 • Een effectievere regulering van door de industrie veroorzaakte problemen op het gebied van openbare overlast, waaronder stank, lawaai en zwerfvuil, door de soorten en bronnen van conflicten en klachten te onderzoeken en na te gaan hoe verschillende benaderingen worden gebruikt om deze aan te pakken en op te lossen.
 • Een betere toepassing van BBT bij milieuvergunningen door de aandacht te richten op een reeks specifieke technische kwesties, goede praktijken te identificeren en te bevorderen en adviezen en richtsnoeren te ontwikkelen.
 • Een robuustere verificatie van zelfcontrole en rapportage door vergunninghouders door goede praktijken tussen regelgevende organisaties te delen en te identificeren om de kwaliteit en betrouwbaarheid van zelfcontrolegegevens te verbeteren.
 • Betere kwaliteit van BREF's door ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring van regelgevingsdeskundigen wordt teruggekoppeld in de cyclus van evaluatie en herziening van BREF-documenten.
 • Een beter begrip van de bronnen en de bijdrage van specifieke verontreinigende stoffen uit industriële sectoren en van de wijze waarop de uitvoering van bestaande milieuwetgeving, waaronder de richtlijn inzake industriële emissies en de richtlijn luchtkwaliteit, kan worden verbeterd om de luchtverontreiniging te reguleren en te verminderen en om de relevante luchtkwaliteitsnormen te halen.
 • Praktische oplossingen voor de uitvoering van BBT-conclusies in de afvalverbrandingssector om bij te dragen tot een gelijker speelveld in heel Europa.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Lopend – Period: 2015 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter