IMPEL Logo

Duurzame verspreiding

2015

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het project (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, fasen I-V) beoogt een gemeenschappelijk begrip van onze regelgevende benaderingen op te bouwen, netwerken van deskundigen op te bouwen en gedeelde middelen te ontwikkelen om de technische veerkracht te vergroten, op het gebied van het watermilieu (en specifiek over de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water (KRW). SWETE fase VII en het project Duurzame verspreiding van grond in 2021 zijn gericht op de studie van het vermogen van de bodem om verontreinigende stoffen van activiteiten op het gebied van verspreiding van grond op te nemen.

Effectief waterbeheer (zowel kwalitatief als kwantitatief) is afhankelijk van een goede planning en uitvoering op basis van gegevens, informatie en professioneel oordeel. Het is van essentieel belang dat de economische groei in elke lidstaat de geplande duurzame bescherming en het gebruik van de watervoorraden ondersteunt.

De uitvoering van de KRW is afhankelijk van goede regelgevingspraktijken om goede stroomgebiedbeheersplannen op te stellen en de bijbehorende maatregelenprogramma's tijdig en doeltreffend uit te voeren. Er kunnen grote voordelen worden behaald door het in kaart brengen en uitwisselen van goede regelgevingspraktijken in de hele EU, waarbij zowel conventionele vergunningen (harde regelgeving) als zachtere niet-regelgevende maatregelen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

De kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten hun watervoorraden te beheren op het niveau van het stroomgebied en het waterlichaam. Dit kan nieuwe manieren van denken en werken vereisen om aan de eisen van de richtlijn te voldoen.

SWETE deel 1 – 3

De eerste projectworkshops zullen het debat binnen een kleine groep IMPEL-leden stimuleren:

 • over de huidige stand van zaken,
 • waar er voorbeelden zijn van goede of beste praktijken, (met name benaderingen van monitoring en lozingsvergunningen, statistisch afgeleide kwaliteitsdoelstellingen en vergunningslimieten, gebruik van statistieken bij de beoordeling van de naleving, risicoanalyse en het meten van ‘succes’)
 • Ontdekken waar duidelijke lacunes zijn, en hoe deze op te vullen.

De resultaten van de workshops en het projectverslag zullen naar verwachting de basis vormen voor een groter werkprogramma dat in de komende jaren binnen IMPEL &ndash zal worden ontwikkeld; om in alle lidstaten de nodige vaardigheden en technieken op het gebied van goede praktijken te ontwikkelen en te verspreiden die nodig zijn voor een doeltreffende regelgevingscyclus voor water.

Als resultaat van het project:

 • IMPEL zal de bestaande goede praktijken op het gebied van waterkwaliteitsregelgeving, de zwakke punten en de te dichten leemten hebben geïdentificeerd.
 • IMPEL zal een programma opstellen om beste praktijken te ontwikkelen en bekend te maken, in eerste instantie op het gebied van waterkwaliteit en uiteindelijk op het gebied van de regelgeving inzake watervoorraden, om gezamenlijk de regelgevingsopties en benaderingen te bepalen om de KRW en de richtlijn inzake industriële emissies te verwezenlijken.
 • .
 • DeIMPEL-leden zullen kennis over de regelgeving inzake waterkwaliteit delen, waardoor de doelstellingen van de EU-kaderrichtlijn water gemakkelijker door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt.
 • De regelgevende instanties voor de milieukwaliteit van water zullen nauw worden betrokken bij strategische en lokale beslissingen inzake ontwikkelingsplanning, alsmede bij de bewaking van en rapportage over de milieukwaliteit van water en lozingen.

SWETE  – deel 4

Na de drie voorgaande delen van het project zal SWETE 4 een toekomstverkenning uitvoeren om voorstellen voor toekomstige projecten te ontwikkelen. Op basis van het verslag over de uitdagingen voor de uitvoering en de standpunten van vertegenwoordigers van het IMPEL-leidingsteam, zullen de volgende specifieke gebieden worden overwogen:

 • Een “blauwe IRI”
 • Nalevingsmaatregelen
 • Mijnbouwafval (een specifiek aandachtsgebied van de Commissie – nadere details worden gezocht)
 • Pesticiden
 • Monitoring van de grondwaterkwaliteit

Het project zal verder nagaan hoe het portaal voor kennisuitwisseling op basecamp kan worden uitgebreid (of dat een ander instrument nodig is) om te voldoen aan de aspiraties in het “IMPEL – de volgende generatie” document.

SWETE  – deel 5

De studie zal kijken naar de balans tussen de voordelen en effecten van het verspreiden van materialen op het land, met een specifieke focus op landbouwgrond. Vanwege de wens van de circulaire economie is het noodzakelijk het hergebruik van materialen op het land als meststoffen en bodemverbeteraars te ondersteunen en ervoor te zorgen dat deze ondersteuning van hergebruik plaatsvindt op een manier die geen onaanvaardbare en vermijdbare bodemverontreiniging toelaat.

SWETE  – deel 6

Het doel is de verschillende benaderingen van slibbeheer in de verschillende lidstaten en organisaties te vergelijken en tegenover elkaar te stellen. Dit zal gemeenschappelijke problemen, oplossingen en gebieden van beste praktijk aan het licht brengen als voorbeelden waarvan anderen kunnen leren. Het project zal ook van de gelegenheid gebruik maken om lering te trekken uit de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan voor het slibbeheer in alle IMPEL-leden.

Duurzame verspreiding van land

Na de werkzaamheden die eerder in het kader van SWETE 6 zijn uitgevoerd, zal het 2021-project voortbouwen op de resultaten van het in 2020-21 uitgevoerde onderzoek naar de milieueffecten van slib op IMPEL-leden. Dit werkprogramma heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de capaciteit van bodems om verontreinigende stoffen van het uitrijden te accepteren. De verwachte resultaten van het project’2021 zijn:

 • Het hergebruik van materialen op het land als meststoffen en bodemverbeteraars ondersteunen en ervoor zorgen dat deze ondersteuning voor hergebruik wordt uitgevoerd op een manier die geen onaanvaardbare en vermijdbare effecten op de gezondheid en kwaliteit van de bodem toelaat.
 • De gegevens grondiger analyseren en korte, meer gerichte onderzoeken en discussies houden om specifieke problemen of beste praktijken onder de aandacht te brengen

Gerelateerde bestanden/informatie

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Lopend – Period: 2015 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter