IMPEL Logo

Aanpak van illegale grondwaterboringen en -onttrekkingen (TIGDA)

2021

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Grondwater is en blijft een waardevolle hulpbron voor het milieu en verschillende menselijke activiteiten. De ecologische en antropogene druk op deze hulpbron omvat onder andere: klimaatverandering (droogte, overstromingen, enz.), (over)onttrekking en vervuiling (puntbron en diffuus). Waterhergebruik, waterbuffering en infiltratie zijn enkele van de mogelijke maatregelen om onze behoefte aan zoet grondwater te verminderen en de opslag ervan aan te vullen. Toch zullen grondwaterboringen en -onttrekkingen voor verschillende doeleinden noodzakelijk blijven. Grondwatertekort is niet langer een exclusief probleem voor droge of mediterrane landen. Recente langdurige droogteperiodes hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de grondwatervoorraden in alle lidstaten en landen van Europa zorgvuldig moeten worden beheerd (zowel onttrekking als aanvulling).

Dit project beoogt de uitwisseling van kennis en goede praktijken over het beheer van grondwaterboringen en -onttrekkingen. Dit omvat specifieke vergunningsvoorwaarden, accreditaties en handhavingsinstrumenten en -methoden die in de verschillende lidstaten worden toegepast om illegale boringen en grondwater(over)onttrekkingen terug te dringen en aldus bij te dragen tot het bereiken van een goede kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de grondwaterlichamen. Aangezien voor deze doeleinden in de verschillende aquifers en aquitards in de lidstaten (door)geboord wordt, is het nuttig dat de lidstaten kennis delen of richtsnoeren hebben over:

  • Welke specifieke wetgeving en voorschriften er gelden voor grondwaterbescherming (boren, installeren en exploiteren).
  • Welke specifieke methoden worden gebruikt voor de handhaving van deze wetgeving (site visits, checklists, inzet van deskundigen, best practices).

Het doel van dit project is in de eerste fase gegevens van de lidstaten te verzamelen over de twee bovengenoemde onderwerpen. In latere fasen zullen richtsnoeren over grondwaterboringen & onttrekkingswetgeving en handhaving worden opgesteld.

Gerelateerde bestanden/informatie

  • Kaderrichtlijn water (2000/60/EG)
  • Richtlijn grondwater (2006/118/EG)
  • Actieplan voor een betere naleving en governance van de milieuwetgeving (COM 2018/10)

Number: 2021/08-WP4 – Status: Lopend – Period: 2021 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter