IMPEL Logo

TFS Aanklagers Project

2012 - 2015

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De gebrekkige naleving van het Verdrag van Bazel en de Europese implementatie ervan, de Europese verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1013/2006) of ‘WSR’ is zeer ernstig. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 20% van alle
afvaltransporten in overtreding is. De EU-richtlijn 2008/99 inzake de bescherming van het milieu
door middel van het strafrecht verplicht de lidstaten de WSR ook strafrechtelijk te handhaven.

De vervolging van milieudelicten is een nationale bevoegdheid. De verschillen in aanpak en het aantal veroordelingen in de Europese landen zijn dan ook aanzienlijk. Er lijkt een gebrek aan communicatie tussen de autoriteiten, zowel op nationaal als op internationaal niveau. In de praktijk kunnen criminelen die betrokken zijn bij het vervoer van afval illegaal gebruik maken van de verschillen in handhaving en het gebrek aan communicatie tussen de autoriteiten.

Om de samenwerking en afstemming binnen de vervolging van de WSR te verbeteren is frequent contact tussen alle relevante autoriteiten noodzakelijk. Vervolging is een belangrijk onderdeel van de handhavings- en nalevingscyclus. Daarom hebben Europese aanklagers behoefte aan gestructureerd, persoonlijk en frequent contact, ondersteund door een database met relevante informatie, waar zij hun netwerk kunnen versterken, ervaringen met rechtspraak en goede praktijken kunnen uitwisselen en vervolgingsacties van Europese milieuwet- en regelgeving in Europa op elkaar kunnen afstemmen.

De doelstellingen van dit project zijn het versterken en voortzetten van het netwerk van officieren van justitie in de Europese Unie die betrokken zijn bij de vervolging van milieucriminaliteit met speciale aandacht voor de WSR 1013/2006 door:

  • De implementatie en het gebruik van een database op de IMPEL-website met jurisprudentie,
    vervolgingsinformatie zoals de hoogte van boetes, werkmethoden, vervolgingsaanpak,
    interpretatie en praktijkervaringen. Deze databank voor de uitwisseling van niet-operationele
    informatie zal in de eerste plaats toegankelijk zijn voor officieren van justitie en voor de juridische eenheden van de inspectiediensten.
  • De organisatie van een workshop voor officieren van justitie in 2015.
  • Het versterken van de banden met IMPEL, het BASEL-secretariaat en Eurojust. Vooral het Europees netwerk van officieren van justitie voor het milieu ENPE moet worden genoemd. Een nauwe samenwerking tussen het TFS-procureursproject en ENPE wordt overwogen.

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Voltooid – Period: 2012 - 2015 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter