IMPEL Logo

Het gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS) en gechloreerde koolwaterstoffen

2000 - 2005

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

VOC-workshop (2005)

De doelstelling van dit project is het uitwisselen van informatie over de uitvoering van de VOS-richtlijn tussen deskundigen en/of inspecteurs.  Tijdens een IMPEL-workshop werd informatie over de VOS-regelgeving in de richtlijn en enkele nationale wetten aan de deelnemers gepresenteerd. Centraal stond de bespreking van de voorbereide case studies in kleine werkgroepen, die elk uit 8 tot 16 leden bestonden. De belangrijkste resultaten waren:

  • er zijn gedeeltelijk grote verschillen tussen de nationale regelingen in de EU-MS.
  • er zijn nog steeds verschillende interpretaties van sommige termen (bv. installatie, vluchtige emissie).
  • onder de nationale VOS-regelgeving bestaan ook andere gemeenschappelijke eisen voor emissiebeperking (bijv. stof/deeltjes).
  • sommige eisen in de richtlijn zijn bekritiseerd en er zou een herzieningsproces moeten komen.

VOS-schattingsmaatregelen (2000)

Het doel van het project was de ramingsmethoden en -maatregelen voor diffuse VOS-emissies in de EU te herzien en richtsnoeren voor te stellen om de bewaking, vergunningverlening en inspectie van industriële activiteiten te verbeteren.

Workshop over het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen in industriële installaties (2000)

Het hoofddoel van deze workshop was de situatie in de lidstaten en de toetredingslanden te vergelijken en een overzicht te geven van de huidige EU-regelgeving inzake CHC's. Uit de workshop konden de volgende conclusies worden getrokken:

  • De VOS-richtlijn is een beginpunt in de goede richting, maar de uitvoering ervan moet worden gecontroleerd en de verplichting tot bodemgasanalyse moet worden gewijzigd.
  • De verschillende technische normen in de LS en AC vereisen harmonisatie in de vorm van BBT- of EN-documenten.
  • Er moeten nog steeds strengere nationale voorschriften/normen bestaan onder de VOC – richtlijn
  • .
  • In het algemeen is er dringend behoefte aan informatie, zowel voor de lidstaten als voor het AC. IMPEL moet zorgen voor een gegevensbank betreffende praktijken en richtsnoeren in andere landen, BBT en alternatieven voor CHC.
  • Er is dringend behoefte aan harmonisatie van de ECO-fondsen om de sanering van oude verontreinigde locaties, het gebruik van alternatieven en substituten voor CHC en het gebruik van de beste technologieën te ondersteunen.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Voltooid – Period: 2000 - 2005 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter