IMPEL Logo

Omkering van de trend in grondwaterverontreiniging

2020

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Artikel. 4 van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten onder meer alle grondwaterlichamen te beschermen, te verbeteren en te herstellen met als doel uiterlijk in december 2015 een goede grondwatertoestand te bereiken, en de nodige maatregelen ten uitvoer te leggen om elke significante en aanhoudende stijgende trend in de concentratie van verontreinigende stoffen om te buigen. In werkelijkheid bevond 25% van de grondwaterlichamen in de EU (en bijv. 36% in Duitsland) zich in 2015 echter in een slechte chemische toestand, meestal als gevolg van verontreiniging met nitraten en pesticiden uit de landbouw. Bovendien is volgens een EMA-rapport van 2018 de totale oppervlakte van grondwaterlichamen met een vastgestelde stijgende trend van verontreiniging nog steeds bijna het dubbele van de oppervlakte met een trendbreuk (9,9 % tegen 5,9 % van de oppervlakte).

Er is dus een ernstig implementatietekort in de EU met betrekking tot grondwaterbescherming, en slechts enkele lidstaten kunnen enig succes laten zien met het bereiken van een trendomkering. Sommige lidstaten, meest recentelijk Duitsland in juni 2018, zijn de afgelopen jaren door het Hof van Justitie in gebreke gesteld omdat zij hun verplichtingen uit hoofde van de nitraatrichtlijn niet nakwamen door niet de nodige aanvullende maatregelen of versterkte acties ter vermindering van de waterverontreiniging te nemen toen duidelijk werd dat het nationale actieprogramma niet volstond.

Het project beoogt het verminderen van de verontreiniging van het grondwater.

Het project beoogt dit implementatietekort te verminderen door te kijken naar mogelijke instrumenten en beste praktijken op bestuurlijk niveau, met name van regionale en lokale waterautoriteiten.

Gerelateerde bestanden/informatie

  • Dir. 2000/60/EG = Kaderrichtlijn Water (art. 4.1.b.iii)
  • Dir. 91/676/EEG = Nitraatrichtlijn
  • Dir. 2006/118/EG = Grondwaterrichtlijn

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: Lopend – Period: 2020 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter