IMPEL Logo

Verificatie van afvalbestemmingen

2003

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het project had tot doel de samenwerking en informatie-uitwisseling inzake de verificatie van afvalbestemmingen in het kader van EU-verordening 259/93 (Verordening Overbrenging Afvalstoffen) betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen te verbeteren door in de deelnemende landen inspecties uit te voeren en de afvalstromen tot hun eindbestemming te volgen.

Resultaten van het project

  • Het netwerk van handhavingsautoriteiten in de deelnemende landen is verder verbeterd en er zijn contacten gespecificeerd voor handhavingsautoriteiten in de deelnemende landen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de belangrijkste afvalverwijderings- en afvalverwerkingsinstallaties. Niettemin zijn er grote verschillen in taken, bevoegdheden en jurisdicties van de betrokken organisaties. Ook de manier waarop de driedaagse prenotificatie in de nationale wetgeving wordt geïmplementeerd, varieert;
  • Op basis van bestaande methoden en ervaringen is een methode (handboek) voor de verificatie van afvaltransporten ontwikkeld. De methode omvat administratieve controles, inspecties "ter plaatse" en de wijze van informatie-uitwisseling tussen de betrokken (handhavings)autoriteiten;
  • De afvaltransporten zijn gecontroleerd. De deelnemende landen waren van plan 25 aangemelde afvaltransporten te controleren. Elf inspecties zijn uiteindelijk 'van de wieg tot het graf' gecontroleerd. Een aantal kennisgevingen (7 van de 25) bleek niet 'in gebruik' te zijn geweest. In drie gevallen werden onregelmatigheden ontdekt. De resultaten geven input voor verdere verbetering van de handhaving van de verordening in de toekomst;
  • Om een aantal redenen bleek de voorafgaande kennisgeving van drie dagen zeer moeilijk te handhaven. De voorafgaande kennisgeving wordt ingediend bij de bevoegde autoriteit(en) van het land/regio die niet automatisch de verantwoordelijke handhavingsautoriteit is.
  • Er zijn praktische ervaringen en informatie uitgewisseld.

Aanbevelingen

Op basis van de ervaringen en handhavingsresultaten van het project kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:

  • De Europese Commissie zou de verplichtingen inzake de voorafgaande kennisgeving van drie dagen moeten heroverwegen in het kader van de herziening van EU-verordening 295/93. De kennisgevingsprocedure zou op een zodanige wijze moeten worden gereguleerd dat de lidstaten en de Commissie elkaar kunnen raadplegen. De kennisgevingsprocedure moet zodanig worden geregeld dat zij adequaat kan worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door elektronische gegevensuitwisseling over kennisgevingen (zoals EUDIN) te stimuleren, ook tussen de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor deze kennisgevingen en die welke verantwoordelijk zijn voor de handhaving;
  • De (herziene) Verordening nr. 259/93 moet de lidstaten verplichten jaarlijks verslag uit te brengen over het verloop van de handhavingsacties. Deze resultaten moeten door een werkgroep in opdracht van de Commissie worden geanalyseerd en worden gebruikt voor verdere verbetering van de verordening. De (herziene) Verordening 259/93 moet in deze verplichting voorzien.
  • IMPEL/IMPEL-TFS moet werken aan een uitgebreide internetwebsite met relevante informatie over de regelgeving inzake afvaltransporten en handhaving, met volledige contactgegevens, afvalcatalogi/referentieboeken enz. Ook moeten de bevoegde autoriteiten en de handhavingsinstanties werken aan een betere toegang tot gegevenssystemen voor drie dagen voorafgaande kennisgeving, om nauwkeurige "verificatie-inspecties" mogelijk te maken;
  • De projectleiding stelt voor de bestaande samenwerking met meer EU-landen uit te breiden, het project meer toe te spitsen op afvalstoffen van de groene lijst en niet-aangemelde afvalstoffen, en zich op strategisch niveau te richten op inspecties aan grensovergangen (met deelname van meer dan één handhavingsinstantie).

Gerelateerde bestanden/informatie

Verificatieproject - fase II:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Voltooid – Period: 2003 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter