IMPEL Logo

Afvalbeheer en circulaire economie (vorige reeks stortplaatsinspecties)

2011

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Dit project bouwt voort op de resultaten en producten van de eerdere stortprojecten en doorloopt de stappen van de afvalhiërarchie, teneinde eco-innovatie en de circulaire economie te bevorderen en gelijke concurrentievoorwaarden en een gemeenschappelijk begrip van de kernpunten van de kaderrichtlijn afvalstoffen bij de vergunnings- en inspectieprocessen te creëren.

Dit zal worden bereikt door inspecteurs en vergunningverleners te laten samenwerken om van elkaar te leren, goede praktijken vast te stellen, richtsnoeren te ontwikkelen om die praktijken te bevorderen en technische kennis te verspreiden via initiatieven op het gebied van opleiding en beroepsontwikkeling. De ondersteuning van regelgevende instanties op deze manier moet leiden tot een betere naleving en een gelijker speelveld op het gebied van regelgeving.

De leidraad "Making the Circular Economy work", die in maart 2019 in Rome is gelanceerd, is een levend document dat verder zal worden herzien aan de hand van de resultaten van de subgroepen die in 2021-2024 actief zijn.

Specifieke resultaten van het project in 2021 zijn:

 • Een beter begrip van waardebehoudprocessen (namelijk herfabricage, renovatie, reparatie en direct hergebruik) als aanvulling op recycling in de stap van preventie van afvalhiërarchie (primaire doelstelling) om de circulaire economie sneller tot stand te kunnen brengen.
 • Gidsen om regelgevers te helpen bij de toepassing van bijproductcriteria.
 • Identificatie van de instrumenten binnen de richtlijn inzake industriële emissies die kunnen bijdragen tot de algemene doelstelling om een circulaire economie in Europa tot stand te brengen en uitwisseling van goede praktijken over de wijze waarop deze worden toegepast.
 • Het opzetten van een praktisch instrument om exploitanten en de bevoegde autoriteiten te helpen nagaan wat de meest geschikte manier is om de conformiteit van EoW/bijproducten met de REACH-verordening te beoordelen.
 • Ontwikkelen van een databank over einde afval (geval per geval en nationale criteria opgesteld door de lidstaten) om informatie over technische en milieucriteria van secundaire grondstoffen te delen
 • Opstarten van een "subgroep afvalverbranding" om in 2022 een werkprogramma vast te stellen met betrekking tot praktische oplossingen voor de uitvoering van BBT-conclusies bij afvalverbranding om te helpen een homogener speelveld in heel Europa tot stand te brengen.
 • Specifieke opleidingssessie over REACH&Circulaire economie of over einde afval en bijproducten

Gerelateerde bestanden/informatie

 • 2018 Project abstracts in: Engels, Kroatisch, Duits, Castellano, Estlands, Grieks, Nederlands, Engels, Spaans, Nederlands, Kroatisch, Portugees, Lets, Slovaks, Turks
 • "Guidance on Landfill gas control" van de Europese Commissie (2013)
 • Nieuw actieplan van de EU voor de circulaire economie 11/03/2020
 • EU onderschrijft werkprogramma 2020-2022 ter verbetering van de naleving van milieuregels en governance
 • Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG zoals gewijzigd bij Richtlijn 2018/851/EG.
 • Resolutie van het Europees Parlement van 13 september 2018 over de uitvoering van het pakket circulaire economie: opties om het raakvlak tussen wetgeving inzake chemische stoffen, producten en afvalstoffen aan te pakken (2018/2589(RSP).
 • Werkdocument van de diensten van de Commissie "Duurzame producten in een circulaire economie - Naar een EU-kader voor productbeleid dat bijdraagt tot de circulaire economie" {SWD(2019) 92 def: "De rol van afvalenergie in de circulaire economie".
 • Stortrichtlijn 1999/31/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2018/850/EU.
 • Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU
.

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Lopend – Period: 2011 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter