IMPEL Logo

Afvalplaatsen

2011 - 2014

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

In het licht van de problematische afvalstromen wereldwijd, met name van elektronisch afval, autowrakken en de onderdelen daarvan van Europa tot Afrika, waren de deskundigen het eens over de noodzaak om de bronnen van illegale afvalstromen en de “upstream” faciliteiten waar dergelijk afval wordt ingezameld, opgeslagen en/of verwerkt voordat het wordt uitgevoerd, doeltreffender aan te pakken.

Op grond van artikel 34, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen worden inrichtingen of ondernemingen die afvalverwerkingshandelingen verrichten, inrichtingen of ondernemingen die beroepsmatig afvalstoffen inzamelen of vervoeren, makelaars en handelaars, en inrichtingen of ondernemingen die gevaarlijke afvalstoffen produceren, onderworpen aan passende periodieke inspecties door de bevoegde instanties.

Het “Waste Sites” project, dat liep tussen 2011 en 2014, was gericht op een beter begrip van die afvalstromen en faciliteiten stroomopwaarts, op een uitwisseling van informatie en beste praktijken, en op de ontwikkeling van richtsnoeren voor de identificatie van locaties, inspectie en follow-up.

In een eerste fase verzamelde het projectteam informatie uit vragenlijsten die naar IMPEL-lidstaten werden gestuurd en uit de analyse van bestaande richtsnoeren. Een workshop van deskundigen diende als discussieforum voor deskundigen van milieu-instanties, douane, politie, industrie en onderzoeksinstellingen en leverde input op voor de beoogde richtsnoeren. Deze documenten – een “handboek” en een “field guide” – zijn getest tijdens proefinspecties in de lidstaten. De resultaten van deze tests zijn meegenomen in de afronding van het handboek voor stortplaatsen in de tweede fase van het project.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Voltooid – Period: 2011 - 2014 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter