IMPEL Logo

Afvalwater in de natuurlijke omgeving (WiNE)

2017

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Dit werkpakket beoogt de lidstaten te helpen bij de overgang naar de circulaire economie binnen de watercyclus. Door het delen van goede praktijken op het gebied van waterbeheer in steden, industrie en voedselproductie, in termen van watergebruik en hergebruik (gebruik van behandeld afvalwater als alternatieve waterbron) is het de bedoeling oplossingen te identificeren en te verbeteren op het gebied van efficiënt watergebruik (rekening houdend met zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten), die kunnen bijdragen tot nulvervuiling.

Tijdens de vorige fasen van dit project was het de bedoeling om op industrieel niveau toegang te krijgen tot het watergebruik binnen recyclingactiviteiten en werd een nieuwe indicator ontwikkeld (de Water Circularity Index) die kwaliteits- en kwantiteitsaspecten combineert. Deze werd toegepast op specifieke industriële installaties, namelijk olieraffinaderijen, pulp- en papierfabrieken, afvalwaterzuiveringsinstallaties, enz., en in 2020/21 moest worden nagegaan of de index geschikt is voor lokale/regionale activiteiten.

Dit project wil nieuwe instrumenten ontwikkelen en/of de vorige verbeteren (de Water Circularity Index) die de verschillende onderdelen van de milieuwetgeving met elkaar verbindt om een overgang naar de circulaire economie te bevorderen door een efficiënt watergebruik, rekening houdend met zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten. Voor dit doel, is bedoeld om beste praktijken te identificeren en te koppelen in termen van watergebruik binnen proces of activiteit
en hergebruik (gebruik van behandeld afvalwater als alternatieve waterbron), waterkwaliteitsbeheer, slibbeheer, gebruik van waterbronnen en energiebalans.

Vanuit de toepassing van The Water Circularity Index wordt daarom beoogd de beste oplossingen in faciliteiten, activiteiten en eindproducten te vinden om “hergebruik/circulaire markten” te bevorderen die niet alleen resulteren uit een beter waterefficiënt (kwantiteit en kwaliteit) gebruik, maar ook bijdragen aan zero pollution oplossingen en, waar mogelijk, binnen de nexus water-voedsel-energie-ecosystemen.

Een ander gerelateerd resultaat van het werk zal zijn het verbeteren van professionele training, het verspreiden van kennis en het bieden van nalevingsgarantie in landelijke gebieden zoals vereist voor de uitvoering van het ECA 9- punten actieplan.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Lopend – Period: 2017 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter