IMPEL Logo

Water- en bodemsanering

2021

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het beheer van verontreinigde locaties is een proces dat in de lidstaten verschillende snelheden kent. Dit is deels te wijten aan verschillen in wetgeving, waardoor verschillende definities worden gehanteerd, zoals "mogelijk verontreinigde locaties", "verontreinigde locaties" en "gesaneerde locaties". Daarom heeft de Europese Commissie-JRC samen met het EEA-EIONET-netwerk een initiatief gelanceerd om gemeenschappelijke definities en een onderzoek in de lidstaten in 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites) te vinden, dat heeft geresulteerd in de definitie van zes locatiestatussen.

De verwachte resultaten van dit project zijn:

  • Het ondersteunen/uitwisselen van de technische ervaring die nodig is om vooruitgang te boeken met de saneringsfase in Europa, zodat de lidstaten waar momenteel geen procedure loopt, over één referentie beschikken.
  • Het delen van kennis, vaardigheden en goede praktijken, het opstellen van technische richtsnoeren en het coördineren van acties tussen landen.
  • Het betrekken van de belangrijkste Europese netwerken die zich bezighouden met verontreinigde locaties, zoals COMMON FORUM, Eionet WG Verontreiniging en NICOLE.

Inzenden van case studies over thermische desorptie en fytoremediatie

Het projectteam heeft twee vragenlijsten opgesteld over technologieën voor "thermische desorptie" en "fytoremediatie". U wordt uitgenodigd om uw casestudies in te dienen en deze te delen met uw collega's, met behulp van het volgende sjabloon, bij voorkeur in .docx-formaat. Niet alle vragen hoeven relevant te zijn. De namen van de indieners zullen worden vermeld in de ontvangstbevestiging . De deadline is 28 februari 2023, en het document moet worden gestuurd naar de e-mail van Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), met als onderwerpregel "Thermal Desorption case study" of "Phytoremediation case study". Concepten van de eindverslagen worden in oktober 2023 verwacht en zullen dan in verschillende EU-talen worden vertaald.

Thermal Desorption vragenlijst

Phytoremediatievragenlijst

Eindverslagen

Het projectteam heeft in 2021 de volgende eindverslagen over In Situ Chemische Oxidatie (ISCO) en Bodemdapextractie (SVE) in verschillende EU-talen uitgebracht:

In Situ Chemische Oxidatie (ISCO) verslag (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) verslag (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemische Oxidatie - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Soil Vapour Extraction (SVE) report (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -rapport (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Ontwerpverslagen

Het projectteam heeft op 15 oktober 2022 twee ontwerpverslagen uitgebracht over meerfasenextractie en grondreiniging.

MPE ontwerprapport IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW ontwerprapport IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_SWdraft_15oct2022.pdf

Commentaar-template.doc

U wordt uitgenodigd om uw commentaar in te dienen, deze mogelijkheid te delen met uw collega's, uitsluitend met behulp van het commentaar-template. Commentaar kan algemeen, technisch of redactioneel zijn. Namen van recensenten zullen worden vermeld in de acknowledgement.

Commentaren/opmerkingen dienen uiterlijk 15 november 2022 te worden ingediend met gebruikmaking van de gemelde formats, bij Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), met als object "MPE comments" of "Soil Washing comments".

Gerelateerde bestanden/informatie

- Thematische bodemstrategie.
- COM(2006) 231 definitief.
- Verdrag van Stockholm (art. 6, laatste versie).
- MINAMATA-verdrag inzake kwik.
- Geen netto landgebruik tegen 2050 voor het eerst gemeld in het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa, COM(2011) 571 definitief.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Lopend – Period: 2021 – Topic: Water en land - Tags: water

Subscribe to our newsletter