IMPEL Logo

Opsporing en beoordeling van overmatige en illegale wateronttrekking (WODA)

2015 - 2016

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Overmatige wateronttrekking komt niet alleen voor bij irrigatie, maar ook bij industrieel en civiel gebruik en kan in sommige gevallen dramatische gevolgen hebben voor de bodemdaling. Typische gevallen van illegale wateronttrekking doen zich voor wanneer putten zonder vergunning worden gebruikt of wanneer water zonder vergunning uit rivieren of kanalen wordt gepompt.

Aardobservatie (EO), in het bijzonder satellietteledetectie, kan beproefde methoden bieden voor het toezicht op wateronttrekking. Het opsporen van illegale wateronttrekking is een verdere stap voorwaarts en is alleen haalbaar als de vergunningen in een goed GIS worden georganiseerd. In eerste instantie kunnen de O&O-methoden voor het toezicht op wateronttrekking als volgt worden samengevat:

  1. Methodes voor het monitoren van de evapotranspiratie van gewassen.
  2. Methodes voor het monitoren van bodemdaling.

Het doel van de werkzaamheden is de leden van IMPEL beter in staat te stellen toezicht te houden op de overmatige wateronttrekking, zowel legaal als illegaal, door middel van kosteneffectieve EO en GIS-methoden. Dit kan IMPEL-leden&rsquo efficiënter maken bij het gebruik van inspectieve middelen op het terrein om illegale wateronttrekking aan te pakken; de grotere capaciteit om het watergebruik voor landbouw, civiel en industrieel gebruik te interpreteren kan nuttig zijn om de lidstaten te helpen bij de uitvoering van de KRW en het bereiken van de doelstellingen van de routekaart voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa.

Door de ontwikkeling van dit project zullen IMPEL-leden een betere kennis verwerven over AO-methodes en de mogelijkheden die het Copernicus-programma biedt, ook op andere gebieden dan watergebruik in de landbouw, zoals landbeheer, aanpak van illegale stortplaatsen, enz. De resultaten van dit project zouden zeer nuttig zijn in het kader van de ontwikkeling van de Copernicus-landmonitoringdienst. Het potentiële belang van Copernicus voor milieu-inspectie is reeds vermeld in het Copernicus-werkprogramma, zodat aan de behoeften eventueel verder tegemoet kan worden gekomen.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Voltooid – Period: 2015 - 2016 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter