IMPEL Logo

AEEA artikel 17 Free-riders Project

2019

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Volgens de WEEE-richtlijn 2012/19/EU (respectievelijk de geïmplementeerde nationale wetgeving: bijv. ElektroG in Duitsland) moet elke producent van elektrische en elektronische apparatuur zich laten registreren in het nationale register (Duitsland: stiftung elektro-altgeräte register) om ervoor te zorgen dat zij hun verantwoordelijkheden nakomen, wanneer hun verkochte producten afval worden (bijv. WEEE).

Er is geen gemeenschappelijk Europees register. Wanneer een in een land gevestigde producent zijn producten wil verkopen in een ander Europees land, waar hij geen vestiging heeft, moet hij in dat land een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen, die daar zijn verplichtingen volgens de AEEA-richtlijn (met name registratie) moet nakomen.

Wanneer een producent zijn producten in een ander Europees land wil verkopen, waar hij geen vestiging heeft, moet hij in dat land een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen.

Wanneer een producent geen gemachtigde heeft aangewezen, is het voor de nationale regelgevende instantie moeilijk om hem in het buitenland (bijvoorbeeld in zijn land van herkomst) te vervolgen. Daarom moeten de regelgevende instanties samenwerken. Een oplossing is de grensoverschrijdende free riders (producenten zonder registratie) onder de aandacht te brengen van de bevoegde nationale instantie in het land waar de producent zijn vestiging heeft. Op die manier zijn er minder problemen in verband met vervolging of met de vertaling van relevante documenten.

Voor een betere samenwerking hebben de regelgevende instanties een platform / SharePoint nodig om informatie uit te wisselen. Zij moeten weten wie in de andere lidstaten verantwoordelijk is voor het doorgeven van de verslagen die nodig zijn voor handhaving en vervolging.

Gerelateerde bestanden/informatie

Artikel 17 WEEE 2012/19/EU: Gemachtigde:

  • Elke lidstaat zorgt ervoor dat een producent als omschreven in artikel 3, lid 1, onder f), punten i) tot en met iii), die in een andere lidstaat is gevestigd, bij wijze van uitzondering op artikel 3, lid 1, onder f), punten i) tot en met iii), een op zijn grondgebied gevestigde natuurlijke of rechtspersoon kan aanwijzen als gevolmachtigde die verantwoordelijk is voor het nakomen van de verplichtingen van die producent krachtens deze richtlijn op zijn grondgebied.
  • Elke lidstaat zorgt ervoor dat een producent als omschreven in artikel 3, lid 1, onder f), punt iv), die op zijn grondgebied is gevestigd en die EEA verkoopt aan een andere lidstaat waar hij niet is gevestigd, een in die lidstaat gevestigde gemachtigde aanwijst als de persoon die verantwoordelijk is voor het nakomen van de verplichtingen van die producent, overeenkomstig deze richtlijn, op het grondgebied van die lidstaat.
  • De aanwijzing van een gevolmachtigde geschiedt door middel van een schriftelijk mandaat.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Lopend – Period: 2019 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter