IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
  Water en land Horizontale instrumenten en benaderingen Bescherming van de natuur Afval en TFS Industrie en lucht
  Voltooid

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Milieu-incidenten en noodhulp

  2018

  Voltooid

  Er is een verscheidenheid aan nationale wet- en regelgeving die exploitanten verplicht plannen en regelingen in te voeren om milieuschade als gevolg van natuurlijke en technologische incidenten te voorkomen, te bestrijden en te herstellen. Milieubeschermingsagentschappen werken ook met een verscheidenheid aan taken en eisen om exploitanten te helpen incidenten te voorkomen en incidenten en noodmaatregelen te plannen en uit te voeren. Deze verscheidenheid aan taken en eisen heeft waarschijnlijk geleid tot inconsistente regelingen om milieu-incidenten te voorkomen en erop te reageren.

  [Read more]
 • Scheepsrecycling (vorige afgedankte schepen)

  2019

  Lopend

  In 2017 werd 65% van de schepen wereldwijd voor ontmanteling verkocht aan Zuid-Aziatische strandingswerven (bv. India, Pakistan en Bangladesh), wat aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu en de gezondheid, vooral als in aanmerking wordt genomen dat deze schepen 80% brutotonnage van alle in 2017 ontmantelde schepen vertegenwoordigden. De illegale uitvoer van schepen voor stranding in Zuid-Azië gaat nog steeds door, evenals het omzeilen van de regelgeving inzake afvaltransport en scheepsrecycling. Bangladesh, India en Pakistan vertegenwoordigen bijna 90% van de brutotonnage die in 2019 wereldwijd werd ontmanteld, en een deel van deze schepen is ofwel illegaal uit Europa geëxporteerd, ofwel "legaal" door omzeiling van de regelgeving.

  [Read more]
 • Seminarserie "Lessen uit industriële ongevallen".

  1999

  Lopend

  Het verzamelen en analyseren van gegevens over bedrijfsongevallen is noodzakelijk om nieuwe ongevallen te voorkomen. Inspecteurs moeten over illustraties van ongevalsituaties beschikken om te begrijpen wat er inderdaad is gebeurd en welke maatregelen uiteindelijk in dergelijke situaties zijn genomen.

  [Read more]
 • Uitvoering van de AEEA-richtlijn

  2017

  Voltooid

  Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is een van de snelst groeiende afvalstromen in de EU: in 2005 werd ongeveer 9 miljoen ton geproduceerd, en de verwachting is dat dit tegen 2020 tot meer dan 12 miljoen ton zal stijgen. AEEA bevat een complexe mix van materialen en onderdelen, die deels ook gevaarlijk zijn. Niet goed beheerde AEEA kan grote milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Bovendien vereist de productie van elektronica het gebruik van schaarse en dure hulpbronnen.

  [Read more]
 • Verbreding van het lidmaatschap van IMPEL

  2019

  Lopend

  Het volume van het geproduceerde begeleidingsmateriaal en de uitgevoerde workshops en seminars over beste praktijken maken IMPEL tot het belangrijkste netwerk voor beoefenaars van de openbare sector op het gebied van milieurecht in Europa. Toch zijn er momenteel problemen met betrekking tot billijkheid, vertegenwoordiging en infiltratie binnen het bestaande ledenprofiel van IMPEL.

  [Read more]
 • Beheer van mijnbouwafval

  2019

  Lopend

  Mijnbouwactiviteiten zijn altijd een bron van grondstoffen geweest voor de mens, maar hebben tegelijkertijd veel milieuproblemen veroorzaakt. Enorme hoeveelheden winningsafval, dat vaak wordt achtergelaten, zijn bronnen van verontreiniging en gebieden van geotechnische en hydrogeologische instabiliteit. Tegenwoordig heeft de Europese Commissie, na talrijke ongevallen met mijnbouwactiviteiten, Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (bekend als mijnbouwrichtlijn) aangenomen, waarbij Richtlijn 2004/35/EG werd gewijzigd.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strategisch project om de opsporing en verstoring van milieucriminaliteit in de Westelijke Balkan te verbeteren

  2018 - 2019

  Voltooid

  SPIDER WEB wordt gezamenlijk gefinancierd door de Europese Unie en de Bondsrepubliek Duitsland op basis van een subsidieovereenkomst met de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) in het kader van het IPA/2017-project ter bestrijding van zware criminaliteit in de Westelijke Balkan. Voor uw gemakkelijke referentie, zie de updates van SPIDER WEB hieronder:

  [Read more]
 • IMPEL's Netwerkconferentie 2018

  2018 - 2018

  Voltooid

  Na 2 opeenvolgende jaren van het organiseren van conferenties over EU-netwerken (2016 Utrecht en 2017 Oxford), erkende IMPEL de noodzaak om een specifieke conferentie te houden over het werk, de vooruitgang en de weg vooruit van het netwerk, de 5 deskundigenteams en hun leden, met name in verband met het initiatief van de Europese Commissie inzake de garantie van de naleving van de milieueisen.

  [Read more]
 • het gebruik van Copernicus-satellietbeelden bij milieu- en natuurinspecties en de bewijskracht ervan beoordelen

  2018 - 2019

  Voltooid

  De handhaving van de milieuwetgeving kan worden ondersteund door zeer actuele en waardevolle geografische informatie, die wordt verzameld, opgeslagen, beheerd en ondersteund bij de activiteiten in het veld. De methoden, het institutionele gebruik en de juridische toepassing van deze instrumenten voor de analyse van milieu en grondgebruik zijn echter nog onzeker. Daarom heeft dit project tot doel de potentiële gebruikers van deze teledetectiedata, gebaseerd op Copernicus-diensten, te identificeren en te begrijpen hoe deze informatie de inspectieactiviteiten op het gebied van milieu en natuurbehoud kan ondersteunen binnen de specificiteit van de betrokken IMPEL-leden en hoe zij reeds is toegepast en in de toekomst kan worden toegepast, rekening houdend met de belangrijkste procedures, methoden, (open) toegang tot die procedures en methoden en juridische beperkingen (betreffende geospatiale bewijsvoering in de verschillende landen met een juridische achtergrond).

  [Read more]
 • Aandacht voor de menselijke gezondheid via IPPC

  2003 - 2004

  Voltooid

  Dit project is opgezet om een verslag op te stellen over de wijze waarop in de verschillende fasen van de vergunningverlening in het kader van de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de menselijke gezondheid. Door de huidige uiteenlopende benaderingen van de lidstaten op dit gebied te bestuderen is een gids voor goede praktijken ontwikkeld. Deze gids zal de lidstaten helpen door gemeenschappelijke beginselen en procedures vast te stellen die zij bij de uitvoering van de IPPC-richtlijn in overweging kunnen nemen. De IPPC-richtlijn legt sterker dan alle eerdere wetgeving de nadruk op de bescherming van de menselijke gezondheid via milieuregelgeving. Uit het project is gebleken dat in de meeste Europese lidstaten de verantwoordelijkheden voor gezondheidsbescherming en milieubescherming niet bij dezelfde instantie berusten. De uitvoering van IPPC is daarom een uitdaging en vereist aanzienlijke samenwerking.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter