IMPEL Logo

Conferentie IMPEL 2013

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstract

Conferentieconclusies

Herkenning van de implementatiekloof

De huidige implementatiekloof in Europa ondermijnt het creëren van een gelijk speelveld. Moeilijke situaties in de Europese nationale economieën hebben geleid tot bezuinigingen en overbelasting van het personeel van de milieu-instanties, waardoor de kwaliteit van de milieuvergunningen en -inspecties afneemt. Dit leidt (uiteindelijk) tot een inadequate/ontoereikende uitvoering van de communautaire milieuwetgeving en tot risico's voor de volksgezondheid en het milieu. Daarom moet er meer worden gedaan om de uitvoering te versterken en de nodige middelen veilig te stellen om een beter milieu in Europa te bereiken en de toenemende sociale en economische kosten van niet-uitvoering te vermijden. Er moet een meer systematische beoordeling komen van de echte uitvoeringsproblemen die zich in het veld voordoen en de praktijk moet worden betrokken bij het vaststellen en uitvoeren van praktische benaderingen en oplossingen voor de problemen die zich voordoen.

Een eenvoudiger en beter uitvoerbaar beleid en wetgeving

Praktijkmensen kunnen een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van wetgeving om ervoor te zorgen dat deze praktisch toepasbaar en afdwingbaar is. Er moeten meer systematische benaderingen en instrumenten worden gebruikt om praktijkmensen erbij te betrekken en beter gebruik te maken van hun praktische expertise. Er moeten meer inspanningen worden geleverd om de regelgeving te stroomlijnen en te vereenvoudigen om de bureaucratie te verminderen en het voor bedrijven gemakkelijker te maken de juiste beslissing te nemen. Er is ruimte voor meer transparantie van milieugovernance om de participatie van belanghebbenden, maatschappelijke organisaties en burgers te verbeteren. De informatie die nodig is voor een betere naleving van de milieuwetgeving moet worden vereenvoudigd, gestroomlijnd en toegankelijker worden gemaakt.

Meer steun voor uitvoerende organisaties

Het verbeteren van de coördinatie tussen de verschillende actoren is een duidelijke prioriteit. We moeten zoeken naar mogelijkheden voor nauwere en effectievere samenwerking tussen netwerken in heel Europa, tussen individuele landen en ook tussen de relevante autoriteiten binnen landen. Collegiale toetsing is een zeer doeltreffend mechanisme gebleken voor het opsporen en vinden van oplossingen voor uitvoeringsproblemen. Wij moedigen een groter en ruimer gebruik van peer review aan, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau. Er is duidelijk behoefte aan meer en betere opleiding van beroepsbeoefenaren. Wij moeten prioritaire gebieden vaststellen voor de opleiding van regelgevers, inspecteurs, aanklagers, rechters en ombudsmannen, zo nodig met inbegrip van gezamenlijke opleidingsprogramma's. Er is voortdurend behoefte aan de ontwikkeling en verankering van methoden en instrumenten om uitvoerende organisaties te helpen prioriteiten te stellen en hun inspanningen te richten op de beste resultaten voor mens en milieu met hun beperkte middelen. Wij moedigen de ontwikkeling aan van fora ter bevordering van innovatieve denkbeelden en benaderingen over hoe de hele uitvoeringscyclus efficiënter en effectiever kan worden gemaakt, wat grotere milieuvoordelen oplevert, het concurrentievermogen verbetert en een groenere economie in Europa ondersteunt.

Als conclusie stelde John Seager, voorzitter van IMPEL, dat IMPEL besluitvormers op Europees niveau en in individuele landen aanspoort om deze aanbevelingen in overweging te nemen en actie te ondernemen om de grotere voordelen die uit een betere uitvoering zullen voortvloeien, te realiseren. Netwerken spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van deze acties en IMPEL moedigt landen aan actief aan deze netwerken deel te nemen.

Nieuwe strategische richting

Een van de vervolgacties die IMPEL momenteel onderneemt, is de ontwikkeling van een nieuwe strategische richting voor de toekomst van haar netwerk. Met de goedkeuring van een strategisch document beschrijft IMPEL zijn focus, prioriteiten en nieuwe structuur van het netwerk voor de komende jaren en hoe het zich zal aanpassen om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Dit omvat bijvoorbeeld de oprichting van vijf nieuwe deskundigenteams ter vervanging van de twee bestaande clusters.

CONFERENTIEVERKLARING

 

Tags:

Subscribe to our newsletter