IMPEL Logo

Handboek voor inspectie en handhaving van e-afval

Deze handleiding is bedoeld als praktische leidraad en achtergrondinformatie voor regelgevings- en handhavingsfunctionarissen die zich bezighouden met de grensoverschrijdende overbrenging van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en elektrisch en elektronisch afval (e-afval). Hoewel acties van zowel export- als importlanden belangrijk zijn voor een effectieve handhaving van het Verdrag van Bazel, ook met betrekking tot e-afval, richt de handleiding zich vooral op importlanden. De reden hiervoor is dat het project tot doel heeft de capaciteitsopbouw in de betrokken landen, die hoofdzakelijk invoerlanden zijn, te ondersteunen. Aangezien zeehavens verreweg de belangrijkste punten van binnenkomst van zendingen AEEA en e-afval op het Afrikaanse continent zijn, richt deze handleiding zich op capaciteitsopbouw van en betere samenwerking tussen handhavings- en regelgevingsambtenaren wier dagelijkse werk verband houdt met Afrikaanse zeehavens.

De handleiding is opgesteld in samenwerking met de Commissie.

De handleiding is in 2012 opgesteld door leden van het IMPEL-projectteam, verantwoordelijk voor de uitvoering van component IV van het E-waste Africa-project. De voorbereiding is gebeurd in nauwe samenwerking met het secretariaat van het Verdrag van Bazel en het BCCC-Nigeria.

Tags:

Subscribe to our newsletter