IMPEL Logo

Handleiding voor stortplaatsen

In het licht van problematische afvalstromen wereldwijd, met name van elektronisch afval, autowrakken en hun onderdelen van Europa tot Afrika, zijn afvaltransportdeskundigen het tegenwoordig eens over de noodzaak om de bronnen van illegale afvalstromen en de upstream faciliteiten waar dergelijk afval wordt verzameld, opgeslagen en/of verwerkt voorafgaand aan de export, effectiever aan te pakken. Het IMPEL-TFS “Waste Sites” project, dat begin 2011 is gestart, is gericht op een beter begrip van die afvalstromen en faciliteiten, op een uitwisseling van informatie en beste praktijken, en op de ontwikkeling van richtsnoeren voor de identificatie van locaties,  inspectie en follow-up ter bevordering van de naleving.

Het onderhavige handboek inzake afvalstortplaatsen is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de afvalstromen en -faciliteiten.

De huidige handleiding voor afvalsites is gebaseerd op de ervaring van het projectteam, een analyse van bestaande richtsnoeren, vragenlijsten die naar IMPEL-lidstaten zijn gestuurd en de resultaten van een workshop van deskundigen in Frankfurt a.M. (Duitsland). Het geeft een inleiding tot de economische aspecten van de illegale afvalhandel en de juridische context voor afvalstortplaatsen, en benadrukt het belang van proactieve maatregelen, zoals bewustmakingscampagnes en samenwerking met douaneautoriteiten, handelsverenigingen en scheepvaartmaatschappijen. Vervolgens worden richtsnoeren gegeven voor de identificatie van problematische afvallocaties en worden voorbeelden gegeven van succesvolle methoden die in sommige EU-landen worden gebruikt, zoals de afvalstroomaanpak. Het centrale deel van het handboek is gewijd aan de voorbereiding en uitvoering van locatie-inspecties, met aandacht voor inspectiemethoden, noodzakelijke informatie en contacten, onderscheid tussen afval en niet-afval, en veiligheidsaspecten. Het laatste hoofdstuk van het document behandelt de noodzakelijke follow-up van een terreininspectie. De tekst van het handboek wordt aangevuld met 11 bijlagen met beslisbomen, checklists, relevante formulieren, tabellen met procedurele voorschriften en nuttige weblinks.

Tags:

Lead country and contact

Duitsland

Subscribe to our newsletter