IMPEL Logo

Tools

 • Richtsnoeren voor een doeltreffende planning van de inspectie van de overbrenging van afvalstoffen

  Krachtens Verordening (EU) nr. 660/2014 moeten de EU-lidstaten uiterlijk op 1 januari 2017 inspectieplannen voor de overbrenging van afvalstoffen opstellen, om te zorgen voor de nodige capaciteit voor inspecties en illegale overbrengingen effectief te voorkomen.

  [Read more]
 • Richtsnoeren om de circulaire economie te doen werken

  Een cruciaal element in de overgang naar de circulaire economie zijn de innovaties in productie- en recyclinginstallaties die gericht zijn op een efficiënt gebruik van hulpbronnen, het voorkomen van afval en het gebruik van productieresiduen of uit afval teruggewonnen materialen als secundaire grondstoffen.

  [Read more]
 • Richtsnoeren voor de toepassing van de richtlijn inzake industriële emissies bij de planning en uitvoering van inspecties

  Deze richtsnoeren zijn opgesteld in het kader van het IMPEL-project van 2012: Milieu-inspecties van industriële installaties overeenkomstig de richtlijn industriële emissies (RIE) Het hoofddoel van dit project was het organiseren van een uitwisseling van informatie over beste praktijken voor de uitvoering van artikel 23 van de RIE, rekening houdend met de reeds door IMPEL ontwikkelde richtsnoeren voor inspectieplanning en risicobeoordeling en de in artikel 23 van de RIE beschreven vereisten.

  [Read more]
 • Goede praktijken voor de aanpak van diffuse nitraatverontreiniging door landbouwbedrijven en boerderijen

  Dit instrument verzamelt voorbeelden van goede praktijken voor de aanpak van diffuse nitraatverontreiniging door landbouwbedrijven en boerderijen. Doel van het document is pragmatische methoden te presenteren die kunnen bijdragen tot een beperking van de nitraatuitspoeling naar het aquatisch milieu en daarmee tot een betere naleving van de doelstelling van de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn water.

  [Read more]
 • Financiële voorziening voor milieuverplichtingen - Praktische gids

  Deze praktische gids is bedoeld als referentiedocument voor regelgevers. Het schrijft niet voor wat een regelgever moet doen. In plaats daarvan is het de bedoeling informatie te verstrekken om de regelgevers te helpen betere beslissingen te nemen over financiële voorzieningen voor milieuverplichtingen en -aansprakelijkheid. Op die manier moet de gids bijdragen tot een betere bescherming van het milieu en de overheidsfinanciën, de naleving van het beginsel "de vervuiler betaalt" bevorderen en investeringen van de exploitanten in preventie van verontreiniging aanmoedigen. De gids geeft aan met welke punten rekening moet worden gehouden in het besluitvormingsproces bij de beoordeling van financiële voorzieningen, en helpt regelgevers en andere gebruikers bij het vinden van succesvolle oplossingen. Ook wordt gewezen op het belang van permanent onderhoud en toezicht op de financiële voorzieningen om ervoor te zorgen dat die financiële voorzieningen met succes worden verstrekt wanneer dat nodig is, en worden voorbeelden gegeven van gebruik en richtsnoeren op internationaal niveau.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Onder de naam "easyTools" heeft een projectteam onder leiding van Duitsland informatie verzameld over de risicobeoordelingen die in heel Europa worden gebruikt. Op basis van deze informatie werd een nieuwe, op regels gebaseerde methodologie ontwikkeld en getest, genaamd Integrated Risk Assessment Method (IRAM). T

  [Read more]
 • De juiste dingen doen methodologie voor vergunningverlening - Vergelijking

  Doing the right things for environmental permitting is een lopend project (2016-2018) dat de relatie tussen vergunningverlening en inspectie onder de loep neemt, interessante casestudies en beste praktijken in Europa identificeert en beschrijft welke stappen in vergunningsprocedures kunnen worden gebruikt.

  [Read more]
 • Indeling van afvalstoffen van de groene lijst in het kader van de "Verordening Overbrenging Afvalstoffen".

  Het doel van de praktische richtsnoeren is de ondernemingen en autoriteiten die afvalstoffen produceren, verwerken het vervoer, de uitvoer en de controle van afvalstoffen bij de juiste beoordeling van die afvalstoffen. De richtsnoeren zijn derhalve bedoeld als hulpmiddel bij de evaluaties die moeten worden verricht in verband met de indeling van afvalstoffen overeenkomstig de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen.

  [Read more]
 • IMPEL Review Initiative Tool (IRI)

  IRI staat voor IMPEL Review Initiative en is een vrijwillige collegiale toetsing waarbij milieu-instanties van IMPEL-lidstaten elkaar helpen de uitvoering van de EU-milieuwetgeving te verbeteren. Met een IRI krijgt de gastheer gratis advies voor verdere verbetering van zijn werk en worden beste praktijken in de Europese gemeenschap uitgewisseld. Als u geïnteresseerd bent in het organiseren van een IRI, vindt u in dit informatiepakket de belangrijkste informatie.

  [Read more]
 • Naleving van de richtlijnen: Hulp bij het bedrijfsbeheersysteem (CMS)

  Het traditionele toezicht heeft verschillende tekortkomingen. Hoewel sommige gereguleerden een afschrikkende aanpak nodig hebben, zijn de meeste gereguleerden bereid zich aan de overheidsvoorschriften te houden. Sommige van hen, vooral de grotere gereguleerde organisaties, staan open voor nieuwe vormen van regelgeving. Voor deze bedrijven is een traditionele commando- en controlebenadering niet erg doeltreffend omdat deze geen rekening houdt met de eigen capaciteiten van het bedrijf en de intrinsieke motivatie kan ondermijnen.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter