IMPEL Logo

Topics

 • Water en land icon Water en land

  In de loop der jaren is men zich meer en meer bewust geworden van de bedreiging die uitgaat van de achteruitgang van de kwaliteit en de kwantiteit van de watervoorraden. Evenals problemen in verband met slecht beheer van grond en bodems. De aanwezigheid van een aantal verschillende administratieve en handhavingsstructuren die in één thematisch gebied werkzaam zijn, de noodzaak om te werken binnen een door kaderrichtlijnen bepaalde strategische lijn en onvoldoende bewijsmateriaal, gegevens en informatie, worden genoemd als de belangrijkste oorzaken van de achterstand bij de tenuitvoerlegging. Dit kan bijgevolg het vermogen van de waterbeheerders om adequate maatregelen te plannen, in het gedrang brengen.

  [Read more]
 • Horizontale instrumenten en benaderingen icon Horizontale instrumenten en benaderingen

  Het X-cutting Expert Team is opgezet ter ondersteuning van regelgevingsdeskundigen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van systemen, processen, procedures en nieuwe manieren van werken. Het team houdt zich in de eerste plaats bezig met x-cutting-regelgevingssystemen en niet zozeer met sectorspecifieke systemen. De doelstellingen van het team zijn Regelgevers efficiënter en effectiever maken Overkoepelende instrumenten identificeren en ontwikkelen om regelgevers en de tenuitvoerlegging van nieuwe regelgeving te ondersteunen bijdragen aan de ontwikkeling van capaciteit binnen de lidorganisaties en aan een gelijk speelveld binnen Europa werken aan de identificatie van en bijdragen tot de oplossing van specifieke problemen.

  [Read more]
 • Bescherming van de natuur icon Bescherming van de natuur

  Het stopzetten en ombuigen van het verlies aan biodiversiteit tegen 2020 is een prioriteit binnen de Europese Unie. De tenuitvoerlegging van de EU-natuurwetgeving (de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn) is van essentieel belang om de biodiversiteitsdoelstelling van de EU voor 2020 te halen. De uitvoering en handhaving moeten echter worden verbeterd. Aangezien elk jaar relatief veel klachten en inbreukprocedures met betrekking tot deze natuurrichtlijnen bij de EC binnenkomen, is het nodig om de inspectie en handhaving op dit punt te versterken en daarvoor is het nodig om de krachten te bundelen met andere natuurnetwerken in Europa. Volgens de IMPEL-strategie zullen de belangrijkste gebieden die van belang zijn voor de natuurbescherming worden bestreken door de werkzaamheden van het Green Expert Team. Deze aanpak wordt beschouwd als een efficiëntere manier om de nieuwe perspectieven bij de tenuitvoerlegging van de Europese natuurwetgeving aan te pakken: het maakt een gerichte aanpak van natuurbeschermingskwesties mogelijk en een gestage en gestructureerde dialoog tussen natuurdeskundigen, autoriteiten, andere belangrijke netwerken zoals het netwerk van openbare aanklagers, het netwerk van rechters, NGO's en wetenschappelijke instituten. De algemene doelstelling van het Green Expert Team is bij te dragen aan de versterking van de implementatie van de EU-natuurwetgeving door middel van bewustmaking, uitbreiding van het netwerk van groene experts, uitwisseling van best practices, versterking van de samenwerking met het EU-netwerk van openbare aanklagers en het netwerk van rechters, versterking van de samenwerking en kennisdeling met NGO's, verbetering van de samenwerking tussen (handhavings)experts en het organiseren van gezamenlijke inspecties. IMPEL is bereid om de inspanningen van alle netwerken en NGO's te bundelen en haar ervaring op het gebied van inspectie en handhaving te gebruiken om projecten en activiteiten te bepalen die een toegevoegde waarde hebben in de keten van regelgeving - vergunning en inspectie - handhaving - vervolging - veroordeling - evaluatie van de effectiviteit van wetgeving.

  [Read more]
 • Afval en TFS icon Afval en TFS

  Het Deskundigenteam Afvalstoffen en TFS houdt zich bezig met de praktische uitvoering en handhaving van internationale en Europese regelgeving op het gebied van de overbrenging van afvalstoffen en het beheer van afvalstoffen. Het doel van het netwerk is de naleving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen en de Afvalbeheerrichtlijnen door handhaving te bevorderen, gezamenlijke handhavingsprojecten uit te voeren, de uitwisseling van kennis, best practices en ervaringen met de handhaving van de verordeningen en richtlijnen te bevorderen en een uniform handhavingsregime te stimuleren. Dit gebeurt door middel van bewustmakings- en capaciteitsopbouwactiviteiten, het vergemakkelijken van samenwerking tussen instanties en over de grenzen heen, en operationele handhavingsactiviteiten. De leden van het cluster vertegenwoordigen milieu-instanties, maar ook douane- en politiediensten en andere autoriteiten die een rol spelen bij de handhaving van de grensoverschrijdende overbrenging en het grensoverschrijdende beheer van afvalstoffen.

  [Read more]
 • Industrie en lucht icon Industrie en lucht

  Het deskundigenteam "Industrie en lucht" zal zich vooral bezighouden met de praktische uitvoering en handhaving van industriegerelateerde wetgeving. De belangrijkste richtlijn op dit gebied is de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (RIE), die met ingang van 7 januari 2013 de IPPC-richtlijn en zeven sectorale richtlijnen vervangt. Daarnaast is de richtlijn luchtkwaliteit van bijzonder belang voor het deskundigenteam vanwege het nauwe verband met luchtemissies. Een ander stuk wetgeving betreft de Seveso-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen in de industrie.

  [Read more]

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.