IMPEL Logo

Water en land

De bewustwording van de bedreiging die uitgaat van de achteruitgang van de kwaliteit en de kwantiteit van de watervoorraden is in de loop der jaren toegenomen. De aanwezigheid van een aantal verschillende administratieve en handhavingsstructuren in één thematisch gebied, de noodzaak om te werken binnen een door kaderrichtlijnen uitgezette strategische lijn en onvoldoende bewijs, gegevens en informatie worden genoemd als de belangrijkste oorzaken van een gebrekkige uitvoering. Dit kan het vermogen van waterbeheerders om adequate maatregelen te plannen in gevaar brengen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, overweegt het Water en Land Expert Team twee benaderingen:

 • een traditionele, vanuit IMPEL’s oogpunt, benadering van milieubescherming, gebaseerd op inspectie en promotie; en
 • een betrekkelijk innovatieve benadering,  die milieubewaking beschouwt als instrument ter ondersteuning van de strategische planning die door kaderrichtlijnen wordt voorgeschreven

De onderwerpen van de activiteit zullen in deze optiek afdwingbare verplichtingen zijn die direct of indirect verband houden met richtlijnen zoals de kaderrichtlijn water, de nitraatrichtlijn en de richtlijnen inzake de mariene strategie; ook projecten in verband met water- en bodembescherming in de RIE zullen in aanmerking worden genomen. Er zal speciale aandacht worden besteed aan landbouwkwesties, vanwege de directe potentiële impact van deze menselijke activiteit op het watermilieu en op de bodem, en het complexe kader van handhavingsverantwoordelijkheden

Tags:

Key areas

 • Water and land remediation
 • Diffuse pollution
 • Mining areas
 • Soil threats
 • Land take
 • Cross Compliance in CAP
 • Water Management
 • Support to Planning Managers in implementation of Framework and Strategy Directives on W&L topics
 • Agriculture and cross compliance in CAP

Relevant legislation

Related projects

 • Sanering van water en land

  Het beheer van verontreinigde locaties is een proces dat in de lidstaten verschillende snelheden kent. Dit is gedeeltelijk te wijten aan verschillen in wetgeving, waardoor verschillende definities worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld "potentieel verontreinigde locaties", "verontreinigde locaties", "gesaneerde locaties". Om deze reden heeft de Europese Commissie en het GCO samen met het EMA-EIONET-netwerk een initiatief gelanceerd om te komen tot gemeenschappelijke definities en een enquête in de lidstaten in 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), die resulteerde in de definitie van 6 sitestatussen.

  [Read more]
 • Europa Marien Grensoverschrijdend Transect

  Reeds vele jaren werken verschillende onderzoeksinstellingen aan de monitoring van walvisachtigen, waarbij grote vaartuigen en veerboten als waarnemingsplatform worden gebruikt. De twee belangrijkste Europese netwerken zijn het FLT MED NETwork onder leiding van ISPRA en het Atlantic Network onder leiding van ORCA (dat jaarlijks de "state of European cetacean" publiceert). De netwerken breiden zich ook uit voor de zuidelijke landen van het Middellandse-Zeegebied (zoals Tunesië en Marokko). Er bestaat een grote behoefte aan bijeenkomsten van alle teamleiders van de verschillende onderzoeksinstanties om de samenwerking, de beste praktijken en de verbetering van het gemeenschappelijk onderzoeks- en toezichtsprotocol te versterken en het onderzoeksgebied uit te breiden.

  [Read more]
 • Trendomkering in grondwaterverontreiniging

  Art. 4 van de kaderrichtlijn water (KRW) verplicht de lidstaten onder meer tot bescherming, verbetering en herstel van alle grondwaterlichamen teneinde uiterlijk in december 2015 een goede grondwatertoestand te bereiken, en tot uitvoering van de maatregelen die nodig zijn om elke significante en aanhoudende stijging van de concentratie van verontreinigende stoffen om te keren. In werkelijkheid bevond 25% van de grondwaterlichamen in de EU (en bv. 36% in Duitsland) zich in 2015 in een slechte chemische toestand, meestal als gevolg van verontreiniging met nitraten en pesticiden uit de landbouw. Bovendien is volgens een EMA-verslag van 2018 het totale grondwaterlichaamareaal met een vastgestelde opwaartse verontreinigingstrend nog steeds bijna dubbel zo groot als het areaal met een trendomkering (9,9 % tegenover 5,9 % van het areaal).

  [Read more]
 • Duurzame landverspreiding

  Het project (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, fasen I-V) is gericht op het opbouwen van een gemeenschappelijk inzicht in onze regelgevingsbenaderingen, het opzetten van netwerken van deskundigen en het ontwikkelen van gedeelde middelen om de technische veerkracht te vergroten, in de arena van het watermilieu (en specifiek inzake de uitvoering van de kaderrichtlijn water (KRW). SWETE fase VII en het project "Duurzaam verspreiden van land" uit 2021 zijn gericht op de bestudering van de capaciteit van bodems om verontreinigende stoffen van activiteiten op het gebied van het verspreiden van land te accepteren.

  [Read more]
 • Afvalwater in natuurlijk milieu (WiNE)

  Dit werkpakket heeft tot doel de lidstaten te helpen bij de overgang naar de circulaire economie binnen de watercyclus. Door het delen van goede praktijken op het gebied van waterbeheer in steden, de industrie en de voedselproductie, in termen van watergebruik en -hergebruik (gebruik van behandeld afvalwater als alternatieve waterbron) wordt beoogd oplossingen vast te stellen en te verbeteren in termen van efficiënt watergebruik (rekening houdend met zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten), die kunnen bijdragen tot oplossingen zonder verontreiniging.

  [Read more]
 • Watermisdrijven

  In de conclusies van de Raad over de bestrijding van milieucriminaliteit (8 december 2016) is de rol van IMPEL bij de bestrijding van milieudelicten erkend, maar een gemeenschappelijke definitie van "waterdelicten" is een lastige opgave. Bovendien worden watergerelateerde misdrijven vaak gehercodeerd onder andere misdrijven - zoals fraude, corruptie, illegale handel, valsheid in geschrifte, terrorisme - bij gebrek aan een systematische analytische aanpak. De aard en de omvang van dit soort activiteiten zijn nog relatief onbekend. Tegen deze achtergrond wordt met dit voorstel beoogd de kennis over watercriminaliteit te vergroten door de IMPEL-gemeenschap te betrekken bij een project dat gericht is op het verzamelen en delen van informatie over het onderwerp, de aanwezigheid, de perceptie en het beheer ervan bij de bevoegde autoriteiten.

  [Read more]
 • Nationaal Peer Review-initiatief (NPRI)

  Het project wil de basis leggen voor de ontwikkeling van autonome intercollegiale toetsingsactiviteiten in nationale netwerken van milieu-instanties en -agentschappen. Het kan worden gebruikt als een instrument om de eigen prestaties te verbeteren door middel van dialoog, confrontatie in samenwerkingsverband en het delen van goede praktijken tussen de collega's die tot hetzelfde netwerk behoren.

  [Read more]
 • Capaciteitsopbouw en opleiding

  In de afgelopen jaren hebben IMPEL en de Europese Commissie hun standpunten over capaciteitsopbouw bekendgemaakt en bijgevolg nemen verschillende IMPEL-projecten nu het initiatief om hun ideeën te ontwikkelen over de wijze waarop de leden kunnen worden ondersteund bij de tenuitvoerlegging van de producten die zij leveren.

  [Read more]
 • Beheer van mijnbouwafval

  Mijnbouw is altijd een bron van grondstoffen geweest voor de mens, maar heeft tegelijkertijd veel milieuproblemen veroorzaakt. Enorme hoeveelheden winningsafval, die vaak worden achtergelaten, zijn bronnen van verontreiniging en gebieden met geotechnische en hydrogeologische instabiliteit. Na talrijke ongevallen met mijnbouwactiviteiten heeft de Europese Commissie Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (bekend als de mijnbouwrichtlijn) vastgesteld, waarbij Richtlijn 2004/35/EG is gewijzigd.

  [Read more]
 • Water & Land Conferenties

  IMPEL is door de Europese Commissie gevraagd haar regelgevende capaciteit uit te breiden en toe te passen in het Water & Land Expert Team. Een doeltreffend beheer van de water- en landvoorraden (zowel kwalitatief als kwantitatief) is afhankelijk van een goede planning en uitvoering op basis van gegevens, informatie en professioneel oordeel. Het is van essentieel belang dat de economische groei in elke lidstaat de geplande duurzame bescherming en het gebruik van water en land ondersteunt. Voorts brengt het door de Europese Commissie gestimuleerde ECA-initiatief nieuwe uitdagingen met zich mee, met name wat betreft punt n.5 (Opstellen van richtsnoeren voor goede praktijken ter waarborging van de naleving van milieuvoorschriften in plattelandsgebieden (met betrekking tot land en water)), die moeten worden onderzocht en besproken om voorstellen uit te werken ter verwezenlijking van het ambitieuze IMPEL-perspectief voor verdere ontwikkeling.

  [Read more]
 • Planning rivierontwikkeling

  Veel rivieren, meren en beken in de EU zijn ver verwijderd van de goede toestand van het water die zij volgens de EU-kaderrichtlijn water in december 2015 hadden moeten bereiken of uiterlijk in 2027 hadden moeten bereiken. In Duitsland bijvoorbeeld heeft slechts 10 % van de rivieren en beken een goede ecologische en chemische toestand, als gevolg van verontreiniging door afvalwater, meststoffen en pesticiden uit de landbouw, zware kanalisatie, belemmering door stuwdammen, alsook stedelijke wildgroei en bodemafdekking in de stroomgebieden. Om deze effecten op de watertoestand te verminderen en om te buigen, is het nodig ze op een geïntegreerde manier te beoordelen en de nodige maatregelen zorgvuldig te prioriteren.

  [Read more]
 • Totstandbrenging van een betere naleving van de voorschriften in de landbouwsector door het opzetten van netwerken en partnerschappen tussen milieu- en landbouwinspecties

  De Europese Commissie heeft dit projectgebied als een prioriteit voor IMPEL aangemerkt. Zij wees erop dat de kaderrichtlijn Water (diffuse verontreiniging en illegale wateronttrekking) en de nitratenrichtlijn slecht worden nageleefd en dat er een kloof is vastgesteld tussen de "milieu"- en de "landbouw"-inspectiediensten. Zij wensten dan ook een betere netwerking tussen de verschillende regelgevende instanties om te komen tot een betere naleving van de voorschriften in de landbouwsector, een uitwisseling van relevante informatie en van de huidige beste praktijken met betrekking tot diffuse verontreiniging en de bestrijding van nitraten.

  [Read more]
 • Vermindering van bestrijdingsmiddelen in water

  Het evenwicht tussen een concurrerende landbouwproductie en de bescherming van waterecosystemen is een aandachtspunt voor de EU-lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Instrumenten om tot een duurzaam gebruik van pesticiden te komen zijn vrijwillige agromilieuverbintenissen die in het kader van programma's voor plattelandsontwikkeling (POP's) worden gefinancierd, en wettelijke minimumeisen inzake cross compliance en basismaatregelen overeenkomstig de KRW. Om de doelstellingen van een goede toestand van het grond- en oppervlaktewater te bereiken, bepaalt artikel 11, lid 3, van de KRW dat de maatregelen ter voorkoming en beheersing van het gebruik van pesticiden moeten worden geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt en in de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) moeten worden opgenomen. De nationale regelgeving ter verwezenlijking van de doelstellingen moet worden beschreven en deze wettelijke basislijn van basismaatregelen ter voorkoming en beheersing van het gebruik van pesticiden overeenkomstig de richtlijn (2009/128/EG) voor een duurzaam gebruik van pesticiden moet worden opgenomen in het maatregelenprogramma waaraan de lidstaten overeenkomstig de KRW in december 2015 de laatste hand leggen. Voorts moeten volgens de KRW risicogebaseerde (operationele) monitoringprogramma's worden opgezet om de behoefte aan maatregelen ter vermindering van verontreinigende stoffen in grond- en oppervlaktewater te volgen. Deze monitoringkosten worden in de lidstaten tot op zekere hoogte gedragen door het publiek en de gebruikers van bestrijdingsmiddelen. De uitvoering van de KRW loopt al sinds de eerste beheerscyclus en er zijn verschillende hiaten in de uitvoering in de lidstaten, afhankelijk van de randvoorwaarden en de nationale problemen en mogelijkheden. Het IMPEL-netwerk is voornemens plannen en strategieën uit te wisselen om de verdere uitvoering van de KRW in de nationale wetgevingen te vergemakkelijken, teneinde een geharmoniseerd evenwicht te bereiken tussen verplichte en vrijwillige maatregelen en een geharmoniseerd gebruik van het beginsel "de vervuiler betaalt" wanneer de kosten van monitoring moeten worden gedeeld.

  [Read more]
 • Vergadering van het team van water- en landdeskundigen

  De nieuwe IMPEL-strategie voorziet in deskundigenteams (ET), waaronder het water- en landdeskundigenteam. De leden van het ET moeten ten minste eenmaal per jaar bijeenkomen om de projecten resultaten, voortgang en toekomstige activiteiten te bespreken en de ET-leider en -adjunct-leider voor 2017 en 2018 te benoemen. De projecten voorzien in een vergadering, voor maximaal 20 personen, die aansluitend op een conferentie; waarschijnlijk met de IMPEL-waterconferentie in het kader van het SWETE 2-project. De resultaten zullen verband houden met een grotere sterkte van het deskundigenteam, duidelijke prioriteiten, beter gedefinieerde programma's die erop gericht zijn de water- en landproblemen vanuit het oogpunt van IMPEL aan te pakken.

  [Read more]
 • Goede praktijken voor de aanpak van nitraatverontreiniging door landbouwbedrijven en landbouwstallen

  Nitraatverontreiniging door de landbouw is een cruciaal werkterrein voor IMPEL, omdat de kaderrichtlijn water en de nitraatrichtlijn slecht worden nageleefd. In 2013 werd een succesvol project gehouden om netwerken op te zetten tussen landbouw- en milieu-inspecteurs op het gebied van diffuse verontreiniging en de nitratenrichtlijn. Er werden twee veldbezoeken gehouden waarbij de twee primaire themagebieden werden bekeken. De leden van het project hebben aangegeven dat zij het werk op dit gebied willen voortzetten door meer uitwisselingsbezoeken te organiseren en door een leidraad op te stellen om goede praktijken op dit gebied te delen en zo de uitvoering te bevorderen.

  [Read more]
 • Opsporing en evaluatie van overmatige en illegale wateronttrekking (WODA)

  Overmatige onttrekking komt niet alleen voor voor irrigatiedoeleinden, maar zelfs voor industrieel en civiel gebruik en kan kan in sommige gevallen dramatische gevolgen hebben voor de bodemdaling. Typische gevallen van illegale wateronttrekking doen zich voor wanneer putten zonder vergunning in bedrijf zijn, of wanneer water zonder vergunning uit rivieren of kanalen wordt gepompt. Aardobservatie (Aardobservatie), met name teledetectie met behulp van satellieten, kan een beproefde methode opleveren voor het monitoren van wateronttrekking. Het opsporen van illegale wateronttrekking is een verdere stap voorwaarts en is alleen haalbaar als de vergunningen in een goed GIS worden georganiseerd. In eerste instantie kunnen de EO-methoden voor de monitoring van wateronttrekking als volgt worden samengevat:

  [Read more]
 • Bodemconferentie

  IMPEL organiseert de Bodemconferentie 2015 om ervaringen uit te wisselen en om de toepassing van beste praktijken inzake bodembescherming onder praktijkmensen op EU-niveau te ondersteunen. De context is het "Internationaal Jaar van de Bodem (IJS)", dat door de Verenigde Naties voor dit jaar werd uitgeroepen, en in het algemeen de gelegenheid om bewustmakingsinitiatieven over de bescherming van dit vitale milieucompartiment te ontwikkelen.

  [Read more]
 • We're using cookies

  We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.