IMPEL Logo

Felles nettverk for vill sopp (JoNeF)

2023

Ongoing

Prosjektbeskrivelse og mål

De siste årene har det vært en økende bevissthet om nødvendigheten av å integrere sopp (makrosopp) i europeisk miljøpolitikk på linje med dyr og planter, for å beskytte dem i deres naturlige habitater.

Til tross for det fokuserer for øyeblikket europeisk miljølovgivning på å beskytte planter og dyr unntatt sopp, som er viktige komponenter i terrestriske habitater. Dessuten kan makrosopper brukes som indikatorer for å beskrive miljøforholdene i skoger og andre terrestriske habitater.

For å fylle dette gapet, bør Fungi innlemmes i lov- og beslutningsprosesser og i bevarings- og miljøinitiativer, for å lage en helhetlig bevaringsstrategi.

I denne sammenheng er det første trinnet å samle inn eksisterende data om makrosopp i EU og å etablere felles folketelling/overvåkingsprotokoller og standarder, samt de som eksisterer for planter og dyr.

Vi mener det er grunnleggende at miljøorganer koordinerer disse aktivitetene uten å overlate det kun i hendene på foreninger, private enheter og universiteter.

Det overordnede målet med prosjektarbeidet er å støtte:

  • Utvidelse av virkeområdet for den eksisterende europeiske miljølovgivningen med sopp i forhold til overvåking av habitater og biologisk mangfold og beskyttelse/restaurering av skog
  • Integrasjon av sopparter i habitatdirektivets vedlegg
  • Utvikling av en EU-databaseplattform for overvåking av makrosopp

De forventede resultatene av den første fasen av prosjektet (i perioden juli 2023 – desember 2024) er etablerte felles EU-standarder og protokoller for makrosopptelling og overvåking.

JoNeF spørreskjemabasert undersøkelse

Vi ber deg vennligst fylle ut spørreskjemaet nedenfor relatert til IMPEL-prosjektet JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

JoNeF Spørreskjema / Del 1

JoNeF Spørreskjema / Del 2

Formålet med den JoNeF Questionnaire-baserte undersøkelsen er å samle inn, sammenligne og analysere informasjon og data om europeisk makrosoppbevaring og datainnsamling.

JoNeF-prosjektmedlemmer og mykologieksperter som ikke er aktive medlemmer kan svare på spørreskjemaet.

Frist for spørreskjemaet er 26. november 2023.


Number: – Status: Ongoing – Period: 2023 – Topic: Nature protection - Tags:

Subscribe to our newsletter