IMPEL Logo

O firmie IMPEL

Sieć Unii Europejskiej na rzecz Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym organy ochrony środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw przystępujących i kandydujących do UE, państw EOG i EFTA oraz potencjalnych kandydatów do przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Belgii, a jego siedziba prawna znajduje się w Brukseli. Obecnie IMPEL liczy 56 członków z 36 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE, Macedonii Północnej, Serbii, Turcji, Islandii, Kosowa*, Albanii, Szwajcarii i Norwegii.

(*Nazwa ta pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk dotyczących statusu i jest zgodna z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/1999 oraz opinią MTS w sprawie ogłoszenia niepodległości przez Kosowo.)

Od nieformalnego do formalnego

IMPEL została utworzona w 1992 r. jako nieformalna sieć europejskich organów regulacyjnych i organów zajmujących się wdrażaniem i egzekwowaniem prawa ochrony środowiska. W 2008 roku IMPEL została przekształcona w międzynarodowe stowarzyszenie non-profit działające na podstawie prawa belgijskiego. Czytaj więcej o historii sieci IMPEL. 

Cele sieci

Celem sieci jest stworzenie niezbędnego impulsu w Unii Europejskiej, aby dokonać postępu w zakresie zapewnienia bardziej skutecznego stosowania przepisów prawa ochrony środowiska. Zasadnicza część działalności IMPEL odbywa się w ramach struktury projektowej i dotyczy podnoszenia świadomości, budowania potencjału, wzajemnej oceny, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie wdrażania, międzynarodowej współpracy w zakresie egzekwowania prawa, a także promowania i wspierania wykonalności i egzekwowania europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.

IMPEL stał się szeroko znaną organizacją w dziedzinie ochrony środowiska i jest wymieniany w wielu dokumentach legislacyjnych i politycznych UE, np.:

  • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie programu działań Unii Europejskiej w zakresie środowiska do 2020 r. "Dobrze żyć, w granicach naszej planety", ustanawiająca siódmy wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego,
  • Zalecenie 2001/331/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. przewidujące minimalne kryteria kontroli środowiskowych w państwach członkowskich (RMCEI),
  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrażania prawa ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej oraz,
  • Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie oceny oddziaływania.

Subscribe to our newsletter