IMPEL Logo

O firmie IMPEL

Jednym z aspektów IMPEL, który jest najbardziej doceniany przez jej członków, a także przez osoby z nią współpracujące, jest jej nieformalny charakter. Statut IMPEL odzwierciedla ten charakter. Udział w projektach i działaniach jest otwarty dla praktyków ochrony środowiska pracujących w organie ochrony środowiska będącym członkiem IMPEL.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Zgromadzenie Ogólne określa politykę Stowarzyszenia oraz decyduje o budżecie, programach roboczych, propozycjach projektów i raportach z projektów. Członkowie IMPEL w jednym kraju wyznaczają Krajowego Koordynatora IMPEL, który reprezentuje ich na Walnym Zgromadzeniu.

Zespoły eksperckie

IMPEL organizuje swoją pracę w pięciu obszarach tematycznych:
1. Przemysł i powietrze
2. Odpady i TFS
3. Woda i ziemia
4. Ochrona przyrody
5. Przekrojowe narzędzia i podejścia

Zespoły eksperckie są odpowiedzialne za opracowanie działań, które dotyczą kluczowych luk we wdrażaniu, nadzorują realizację tych działań i jakość ich wyników. Grupa zarządzająca programem skupia liderów zespołów z 5 obszarów tematycznych, którzy następnie odpowiadają za organizację działań w jeden zintegrowany program.

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i odpowiada za bieżące zarządzanie i wdrażanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego. Na przykład zarządza relacjami z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi, takimi jak Komisja Europejska, opracowuje projekt budżetu sieci oraz zarządza i przydziela fundusze w razie potrzeby. Zarząd sprawuje nadzór nad sekretariatem. [Czytaj więcej]

Komitety

Walne Zgromadzenie wybiera niezależny Komitet Audytu i Oceny, który ocenia plany techniczne i budżetowe oraz sprawozdania z projektów i innych właściwych działań Stowarzyszenia. Komitet wypowiada się na temat zgodności planów i realizacji projektów i działań z wewnętrznymi przepisami i zasadami administracyjnymi IMPEL. 

Walne Zgromadzenie wybiera również Komisję Rekrutacyjną, która ułatwia obsadzanie honorowych stanowisk w sieci. 

Członkostwo w tych Komisjach jest otwarte dla wszystkich ekspertów będących członkami IMPEL, posiadających doświadczenie zawodowe w odpowiednich dziedzinach (audyt, zarządzanie finansami i projektami, odpowiednio rekrutacja lub tworzenie sieci).

Sekretariat

IMPEL jest wspierany przez sekretariat, który stanowi trzon sieci IMPEL. Kadrę sekretariatu tworzy zespół pięciu urzędników. [Czytaj więcej]

Subscribe to our newsletter