IMPEL Logo

About IMPEL

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie i wdrażanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego. Na przykład zarządza relacjami z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi, takimi jak Komisja Europejska, opracowuje projekt budżetu sieci oraz zarządza i przydziela fundusze w razie potrzeby. Zarząd nadzoruje Sekretariat.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

Marco Falconi

Marco Falconi pracuje jako Technolog w ISPRA (Włoski Instytut Ochrony Środowiska i Badań) i jest liderem zespołu ekspertów IMPEL ds. wody i ziemi. Posiada dwa tytuły magistra: jeden w dziedzinie nauk o środowisku, a drugi w dziedzinie geologii.
Marco ma międzynarodowe doświadczenie w projektach z ONZ w krajach bałkańskich i w ocenie GEO6. Jest jednym z EIONET Narodowego Centrum Referencyjnego dla gleby. W ISPRA jest koordynatorem rozdziału “Soil and Land” w corocznym raporcie o obszarach miejskich. Jest również koordynatorem naukowym Remtech Europe, corocznej konferencji poświęconej terenom zanieczyszczonym. Wykłada ocenę środowiska na Politechnice w Marche oraz na Uniwersytecie w Camerino.

Jaakko Vesivalo

Jaakko Vesivalo pracuje jako Wiodący Ekspert ds. Środowiska w jednostce kontrolnej Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska dla południowo-wschodniej Finlandii (KASELY). Dołączył do rodziny IMPEL wraz z projektem wdrożenia IED w 2015 roku i jest liderem zespołu ekspertów ds. przemysłu i powietrza od 2021 roku . Jaakko posiada międzynarodowe doświadczenie w projektach pomocy rozwojowej w Nepalu, Lao PDR i RSA w zakresie zarządzania środowiskiem.  Posiada tytuł M.Sc. w Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie i B.Sc. w Antropologii Społecznej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

Alfred Dreijer

Alfred pracuje w urzędzie licencyjnym w prowincji Drenthe w Holandii, wydając pozwolenia na polowania, ochronę przyrody i leśnictwo. Z ramienia prowincji Drenthe uczestniczy w krajowej grupie roboczej ds. prawa ochrony przyrody oraz w krajowej grupie roboczej ds. zarządzania wilkami. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje pracę jako agent nieruchomości w Ministerstwie Rolnictwa, Środowiska i Rybołówstwa, a także jako urzędnik ds. ochrony przyrody w prowincji Friesland. Jest zaangażowany w działalność IMPEL od 2017  a w 2021 roku został wybrany na Lidera Zespołu Ekspertów Przyrodniczych.

Martine Blondeel

Martine jest starszym ekspertem ds. polityki ochrony środowiska i egzekwowania prawa przestrzennego w Departamencie Środowiska i Rozwoju Przestrzennego Rządu Flamandzkiego w Belgii. Wcześniej przez wiele lat była kierownikiem Głównego Inspektoratu w Wydziale Inspekcji Ochrony Środowiska. W tej roli nadzorowała prace koordynacyjne kilku ekspertów z różnych dziedzin ochrony środowiska, takich jak powietrze, ścieki, odpady, przemieszczanie odpadów, hałas, zapach, substancje zubożające warstwę ozonową i gazy cieplarniane, gleba i wody gruntowe, organizmy genetycznie modyfikowane, systemy zarządzania energią, systemy zarządzania środowiskiem i rozporządzenie Reach. Wcześniej była koordynatorem-ekspertem w zakresie kontroli zanieczyszczeń powietrza i uciążliwości zapachowych. Ma doświadczenie jako inspektor ochrony środowiska, jako specjalista ds. polityki w dziedzinie powietrza oraz jako edukator naukowy. Studiowała na Uniwersytecie w Leuven, a następnie kontynuowała studia na uniwersytetach w Antwerpii i Gandawie. Jest zaangażowana w działalność IMPEL od 2007 roku, głównie w zespołach eksperckich Industry & Air i Cross Cutting Issues – a w 2021 roku została wybrana na lidera zespołu eksperckiego Cross Cutting Issues.

Ana Garcia

Ms Ana Garcia pracuje obecnie na stanowisku Inspektora Dyrektora Jednostki ds. Współpracy i Spraw Międzynarodowych, IGAMAOT, Portugalia. Jest inspektorem ds. środowiska w Generalnej Inspekcji Rolnictwa, Morza, Środowiska i Planowania Przestrzennego (IGAMAOT, Portugalia) i posiada doktorat z nauk o środowisku na temat “Wdrażanie ustawodawstwa środowiskowego”. Współpracując z IMPEL od 1999 uczestniczyła jako przedstawiciel krajowy w projektach IMPEL w różnych obszarach, a mianowicie w ochronie przyrody, przemyśle i powietrzu, odpadach, wodzie, jest portugalskim koordynatorem krajowym od 2015 roku i była wiceprzewodniczącą IMPEL w latach 2017-2018.

.
Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski pracuje jako starszy doradca ds. przemieszczania odpadów w Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska. Dołączył do rodziny IMPEL Waste i TFS w 2010 roku i od tego czasu brał udział w wielu różnych projektach dla szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska. Helge został wybrany na COP 12 jako członek Basel ENFORCE na rok 2016/17. Przez ostatnie 3 lata był szefem departamentu TFS w kraju związkowym Saksonia i ostatecznie wrócił do Szwecji w maju 2021 roku. Ma doświadczenie w TFS i klasyfikacjach odpadów, ściekach i składowiskach. Helge jest liderem zespołu ekspertów ds. odpadów i TFS w roku 2022/23. Posiada dyplom ukończenia studiów chemicznych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc jest szefem departamentu zagrożeń chronicznych i kierowania inspektoratami w Ministerstwie ds. transformacji energetycznej we Francji. Studiował w Ecole polytechnique i Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees w Paryżu i ma doświadczenie w pracy w różnych ministerstwach nad takimi tematami jak księgowość ubezpieczeń społecznych, zanieczyszczenia gleby i radioaktywne, a obecnie nad inspekcjami obiektów przemysłowych. Od 2009 roku jest krajowym koordynatorem IMPEL dla Francji i uczestniczy w wielu działaniach IMPEL. W 2022 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego ds. administracji i finansów w IMPEL.  

.
Bojan Počkar

Bojan starszy inspektor ds. środowiska w Inspektoracie ds. środowiska i planowania przestrzennego w Słowenii. Posiada tytuł naukowy w zakresie nauk organizacyjnych uzyskany na Uniwersytecie w Kranj w Słowenii. Jest szefem międzywydziałowej grupy roboczej ds. kwestii TFS w Słowenii (członkowie Inspektoratu, Policja, Administracja Finansowa) i jest zaangażowany w działalność IMPEL od ponad 10 lat jako Krajowy Koordynator, Krajowy Punkt Kontaktowy w dziedzinie TFS, członek Komitetu Sterującego zespołu ekspertów ds. odpadów i TFS oraz aktywny członek różnych projektów IMPEL w ramach zespołów ekspertów ds. odpadów i TFS oraz zespołów przekrojowych. Bojan jest wiceprzewodniczącym ds. projektów.

Subscribe to our newsletter