IMPEL Logo

About IMPEL

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie i wdrażanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego. Na przykład zarządza relacjami z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi, takimi jak Komisja Europejska, opracowuje projekt budżetu sieci oraz zarządza i przydziela fundusze w razie potrzeby. Zarząd nadzoruje Sekretariat.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

Marco Falconi

Marco Falconi pracuje jako Technolog w ISPRA (Włoski Instytut Ochrony Środowiska i Badań) i jest liderem zespołu ekspertów IMPEL ds. wody i ziemi. Posiada dwa tytuły magistra: jeden w dziedzinie nauk o środowisku, a drugi w dziedzinie geologii.
Marco ma międzynarodowe doświadczenie w projektach z ONZ w krajach bałkańskich i w ocenie GEO6. Jest jednym z EIONET Narodowego Centrum Referencyjnego dla gleby. W ISPRA jest koordynatorem rozdziału “Soil and Land” w corocznym raporcie o obszarach miejskich. Jest również koordynatorem naukowym Remtech Europe, corocznej konferencji poświęconej terenom zanieczyszczonym. Wykłada ocenę środowiska na Politechnice w Marche oraz na Uniwersytecie w Camerino.

Alfred Dreijer

Alfred pracuje w urzędzie licencyjnym w prowincji Drenthe w Holandii, wydając pozwolenia na polowania, ochronę przyrody i leśnictwo. Z ramienia prowincji Drenthe uczestniczy w krajowej grupie roboczej ds. prawa ochrony przyrody oraz w krajowej grupie roboczej ds. zarządzania wilkami. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje pracę jako agent nieruchomości w Ministerstwie Rolnictwa, Środowiska i Rybołówstwa, a także jako urzędnik ds. ochrony przyrody w prowincji Friesland. Jest zaangażowany w działalność IMPEL od 2017  a w 2021 roku został wybrany na Lidera Zespołu Ekspertów Przyrodniczych.

Martine Blondeel

Martine jest starszym ekspertem ds. polityki ochrony środowiska i egzekwowania prawa przestrzennego w Departamencie Środowiska i Rozwoju Przestrzennego Rządu Flamandzkiego w Belgii. Wcześniej przez wiele lat była kierownikiem Głównego Inspektoratu w Wydziale Inspekcji Ochrony Środowiska. W tej roli nadzorowała prace koordynacyjne kilku ekspertów z różnych dziedzin ochrony środowiska, takich jak powietrze, ścieki, odpady, przemieszczanie odpadów, hałas, zapach, substancje zubożające warstwę ozonową i gazy cieplarniane, gleba i wody gruntowe, organizmy genetycznie modyfikowane, systemy zarządzania energią, systemy zarządzania środowiskiem i rozporządzenie Reach. Wcześniej była koordynatorem-ekspertem w zakresie kontroli zanieczyszczeń powietrza i uciążliwości zapachowych. Ma doświadczenie jako inspektor ochrony środowiska, jako specjalista ds. polityki w dziedzinie powietrza oraz jako edukator naukowy. Studiowała na Uniwersytecie w Leuven, a następnie kontynuowała studia na uniwersytetach w Antwerpii i Gandawie. Jest zaangażowana w działalność IMPEL od 2007 roku, głównie w zespołach eksperckich Industry & Air i Cross Cutting Issues – a w 2021 roku została wybrana na lidera zespołu eksperckiego Cross Cutting Issues.

Ana Garcia

Ms Ana Garcia pracuje obecnie na stanowisku Inspektora Dyrektora Jednostki ds. Współpracy i Spraw Międzynarodowych, IGAMAOT, Portugalia. Jest inspektorem ds. środowiska w Generalnej Inspekcji Rolnictwa, Morza, Środowiska i Planowania Przestrzennego (IGAMAOT, Portugalia) i posiada doktorat z nauk o środowisku na temat “Wdrażanie ustawodawstwa środowiskowego”. Współpracując z IMPEL od 1999 uczestniczyła jako przedstawiciel krajowy w projektach IMPEL w różnych obszarach, a mianowicie w ochronie przyrody, przemyśle i powietrzu, odpadach, wodzie, jest portugalskim koordynatorem krajowym od 2015 roku i była wiceprzewodniczącą IMPEL w latach 2017-2018.

.
Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski pracuje jako starszy doradca ds. przemieszczania odpadów w Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska. Dołączył do rodziny IMPEL Waste i TFS w 2010 roku i od tego czasu brał udział w wielu różnych projektach dla szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska. Helge został wybrany na COP 12 jako członek Basel ENFORCE na rok 2016/17. Przez ostatnie 3 lata był szefem departamentu TFS w kraju związkowym Saksonia i ostatecznie wrócił do Szwecji w maju 2021 roku. Ma doświadczenie w TFS i klasyfikacjach odpadów, ściekach i składowiskach. Helge jest liderem zespołu ekspertów ds. odpadów i TFS w roku 2022/23. Posiada dyplom ukończenia studiów chemicznych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc jest szefem departamentu zagrożeń chronicznych i kierowania inspektoratami w Ministerstwie ds. transformacji energetycznej we Francji. Studiował w Ecole polytechnique i Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees w Paryżu i ma doświadczenie w pracy w różnych ministerstwach nad takimi tematami jak księgowość ubezpieczeń społecznych, zanieczyszczenia gleby i radioaktywne, a obecnie nad inspekcjami obiektów przemysłowych. Od 2009 roku jest krajowym koordynatorem IMPEL dla Francji i uczestniczy w wielu działaniach IMPEL. W 2022 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego ds. administracji i finansów w IMPEL.  

.
Bojan Počkar

Bojan starszy inspektor ds. środowiska w Inspektoracie ds. środowiska i planowania przestrzennego w Słowenii. Posiada tytuł naukowy w zakresie nauk organizacyjnych uzyskany na Uniwersytecie w Kranj w Słowenii. Jest szefem międzywydziałowej grupy roboczej ds. kwestii TFS w Słowenii (członkowie Inspektoratu, Policja, Administracja Finansowa) i jest zaangażowany w działalność IMPEL od ponad 10 lat jako Krajowy Koordynator, Krajowy Punkt Kontaktowy w dziedzinie TFS, członek Komitetu Sterującego zespołu ekspertów ds. odpadów i TFS oraz aktywny członek różnych projektów IMPEL w ramach zespołów ekspertów ds. odpadów i TFS oraz zespołów przekrojowych. Bojan jest wiceprzewodniczącym ds. projektów.

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Subscribe to our newsletter